Tổng hợp Tài liệu Đề cương và Đề thi Cơ sở văn hóa Việt Nam

Cơ sở văn hóa Việt Nam là môn học cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản cần thiết cho việc hiểu một nền văn hóa, giúp họ nắm được các đặc trưng cơ bản cùng các quy luật hình thành và phát triển văn hóa Việt Nam.

Thông qua môn học này người học nắm được những kiến thức cơ bản về các nội dung sau: Văn hóa học và văn hóa Việt Nam; Văn hóa nhận thức; Văn hóa tổ chức đời sống tập thể; Văn hóa tổ chức đời sống cá nhân; Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên; và Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội.

[toc]

Từ đây người học nhận thức rõ bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, tự hào về truyền thống và ý chí quật cường dân tộc, góp phần vào việc bảo tồn và kế thừa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Bên cạnh đó nhận thức được những hạn chế về văn hóa Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phần 1 – Tài liều – Đề cương – Bài giảng

Phần 2 – Câu hỏi tự luận và Trắc nghiệm

READ:  Cách ứng xử trọng lí của cư dân gốc du mục và trọng tình của cư dân gốc nông nghiệp trong đời sống xã hội hiện nay

Phần 3 – Đề thi hết môn và kiểm tra