Chủ trương của Đảng tiến hành cách mạng tháng 8 năm 1945 là gì?

– Ngày 13 đến 15/8/1945 Hội nghị Đảng toàn quốc tại Tân Trào – Tuyên Quang quyết định phát lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Thành lập Ủy Ban khởi nghĩa ra quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân nổi dậy.

– Ngày 16 đến 17/8/1945 Quốc dân đại hội tại Tân Trào – Tuyên Quang. Đại hội tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng và quyết định: Quốc kỳ là cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca, đặt tên nước là Việt Nam dân chủ cộng hòa, cử ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam do Hồ Chí Minh đứng đầu. Đại hội đã quyết định những vấn đề hết sức quan trọng có liên quan đến vận mệnh đất nước, chuẩn bị những công việc cuối cùng cho tổng khởi nghĩa.

Hội nghi toàn quốc của Đảng và Đại hội quốc dân đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân quyết tâm giành độc lập tự do.