Tình hình Thế giới và Đông Dương khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ?

– Tình hình thế giới:

• Tháng 9/1939 Đức tấn công Ba Lan chiến tranh thế giới bùng nổ, sau đó Đức tấn công Pháp.
• Tháng 6/1940 Chính phủ Pháp đầu hàng PX Đức không điều kiện. Ở Viễn Đông quân Nhật đẩy mạnh xâm lược TQ, tiến sát biên giới Việt – Trung.
• Ở Đông Dương,Nhật đưa quân vào xâm lược, Pháp đầu hàng Nhật, quân Nhật dần dần từng bước biến Đông Dương thành thuộc địa của chúng.
• Thực dân Pháp đứng trước hai nguy cơ: Phong trào CM ở các nước đang phát triền mạnh; Đức lăm le hất cẳng Pháp. Vì vậy Pháp cấu kết với Nhật áp bức bóc lột nhân dân Đông Dương.

-Tình hình Việt Nam:

• Thực dân Pháp thẳng tay đàn áp phong trào cách mạngvà thỏa hiệp với Nhật.
• Phát xít Nhật lôi kéo, tập hợp bọn tay sai tuyên truyền, lừa bịp để dọn đường hất cẳng Pháp.