999+ Câu hỏi và đáp án Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin

Nhằm củng cố kiến thức cũng như chuẩn bị thi kết thúc môn Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin bạn có thể tham khảo các câu hỏi tự luận – trắc nghiệm và phần hướng dẫn  trả lời dưới đây để ôn tập.

Nội dung câu hỏi được phân loại theo từng nội dung môn những nguyên lý, cụ thể: Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Phần 1. Câu hỏi tự luận có đáp án

Trong phần 1 này các bạn muốn xem đáp án thì bấm vào câu hỏi để hiện ra đáp án cụ thể.

 1. Những điều kiện, tiền đề của sự ra đời chủ nghĩa Mác?
 2. Tại sao chúng ta gọi chủ nghĩa Mác là chủ nghĩa Mác-Lênin?
 3. Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào cách mạng thế giới?
 4. Mục đích học tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin?
 5. Vấn đề cơ bản của triết học?
 6. Bản chất, nội dung của chủ nghĩa duy vật biện chứng?
 7. Nội dung và ý nghĩa định nghĩa vật chất của V.I. Lênin?
 8. Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất?
 9. Tính thống nhất vật chất của thế giới?
 10. Nguồn gốc của ý thức?
 11. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duy vật? Y nghĩa phương pháp luận được rút ra từ nội dung nguyên lý này?
 12. Trình bày bản chất của ý thức?
 13. Ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ giữa vật chất với ý thức?
 14. Tại sao nói siêu hình và biện chứng là hai mặt đối lập của phương pháp tư duy?
 15. Khái lược về phép biện chứng duy vật?
 16. Cặp phạm trù cái riêng, cái chung của phép biện chứng duy vật?
 17. Nguyên lý về sự phát triển của phép biện chứng duy vật?
 18. Cặp phạm trù nội dung-hình thức của phép biện chứng duy vật?
 19. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành của nó?
 20. Khái lược về vai trò chức năng thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng?
 21. Sự khác nhau tương đối và sự thống nhất giữa ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác-Lênin?
 22. Cặp phạm trù tất nhiên – ngẫu nhiên của phép biện chứng duy vật?
 23. Tại sao nói quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập nêu nguồn gốc, động lực vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng?
 24. Quy luật phủ định của phủ định nêu khuynh hướng và kết quả phát triển của sự vật, hiện tượng?
 25. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức?
 26. Tồn tại xã hội, ý thức xã hội và mối quan hệ biện chứng giữa chúng?
 27. Con đường biện chứng của nhận thức chân lý?
 28. Sản xuất vật chất và vai trò của nó đối với sự tồn tại, phát triển của xã hội?
 29. Phân tích nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất?
 30. Phân tích nội dung mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng với kiến trúc thượng tầng?
 31. Hình thái kinh tế xã hội là gì?
 32. Giai cấp và đấu tranh giai cấp là gì?
 33. Cách mạng xã hội là gì?
 34. Vấn đề con người trong chủ nghĩa Mác-Lênin?
 35. Phân tích điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá?
 36. Phân tích hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hóa?
 37. Phân tích tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa và ý nghĩa với việc xây dựng lý luận giá trị lao động?
 38. Phân tích mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hoá với tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá?
 39. Phân tích lượng giá trị của hàng hoá và các yếu tố ảnh hưởng đến lượng giá trị của hàng hoá?
 40. Phân tích nguồn gốc và bản chất của tiền?
 41. Phân tích các chức năng của tiền?
 42. Phân tích nội dung và tác dụng của quy luật giá trị. Ý nghĩa của vấn đề này?
 43. Phân tích hàng hoá sức lao động và ý nghĩa của lý luận này đối với lý luận giá trị thặng dư?
 44. Phân tích quá trinh sản xuất giá trị thặng dư và nhận xét quá trình sản xuất đó?
 45. So sánh giá trị thặng dư với lợi nhuận, tỷ suất giá trị thặng dư với tỷ suất lợi nhuận?
 46. Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tích lũy tư bản? Ý nghĩa nghiên cứu vấn đề này?
 47. Phân tích sự hình thành công ty cổ phần và thị trường chứng khoán?
 48. Phân tích bản chất của địa tô tư bản chủ nghĩa và các hình thức địa tô?
 49. Phân tích bản chất của địa tô tư bản chủ nghĩa và các hình thức địa tô?
 50. Thể hiện sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thăng dư trong giai đoạn độc quyền chủ nghĩa tư bản?
 51. Phân tích nguyên nhân ra đời và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước?
 52. Phân tích vai trò và giới hạn của chủ nghĩa tư bản
 53. Nêu khái niệm giai cấp công nhân?
 54. Nội dung và điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?
 55. Quy luật hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản và vai trò của nó trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?
 56. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân của nó?
 57. Nội dung của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa?
 58. Tính tất yếu và cơ sở khách quan của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân?
 59. Nội dung và nguyên tắc cơ bản của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân?
 60. Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa?
 61. Tính tất yếu, đặc điểm và thực chất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội?
 62. Đặc trưng, chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước xã hội chủ nghĩa?
 63. Tính tất yếu của việc xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa là gì?
 64. Những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa?
 65. Dân chủ là gì?
 66. Trình bày những đặc trưng của nền văn hoá xã hội chủ nghĩa?
 67. Trình bày tính tất yếu của việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa?
 68. Trình bày tính tất yếu và nội dung cơ bản trong xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa?
 69. Dân tộc là gì?
 70. Nội dung Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác-Lênin?
 71. Phân tích bản chất, nguồn gốc của tôn giáo?
 72. Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo?
 73. Nguyên nhân tồn tại của tôn giáo trong chủ nghĩa xã hội?
 74. Trình bày sự ra đời hệ thống xã hội chủ nghĩa và những thành tựu của nó?
 75. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô viết?
READ:  Thế nào là tuần hoàn và chu chuyển của tư bản?

Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm Những nguyên lý cơ bản

 1. Bộ 70 Câu hỏi những nguyên lý chủ nghĩa Mac- Lenin kèm đáp án
 2. Bộ 141 Câu hỏi kèm đáp án
 3. Bộ 400 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án

 

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]