Câu 51: Các công ước quốc tế phổ biến về quyền con người mà VN ký kết hoặc tham gia?

1. Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa 1966_ tg 24/9/1982

2. Công ước quốc tế về quyền dân sự chính trị, 1966_ tg 24/9/1982

3. Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử về chủng tộc 1965_ 9/6/1981

4. Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, 1989_ 18//12/1982

5. Công ước về quyền trẻ em, 1989_ 20/2/1990

6. Nghị định thư không bắt buộc bổ sung CƯ về quyền trẻ em về việc buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em, 2000_20/12/2001

7. Nghị định thư không bắt buộc bổ sung CƯ về quyền trẻ em về việc tham gia xung đột vũ trang, 2000

8. CƯ về cấm và hành động quay để xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, 1999_ 19/12/2000

READ:  Câu 111: Vai trò và nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN

9. CƯ về ngăn ngừa và trừng trị tội diệt trủng 1948_ 9/6/1981

10. CƯ về không áp dụng thời hiệu tố tụng với tội ác chiến tranh và tội ác nhân loại, 1968_4/6/1983

11. CƯ về ngăn ngừa và trừng trị tội ác Apacthai, 1968_6/5/1983

12. CƯ về lao động cưỡng bức, 1930_5/3/2007

13. CƯ về lao động tối thiểu,1973_24/6/2003

14. CƯ về Trả công bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ cho những công việc có giá trị ngang nhau, 1951_7/10/1997

15. CƯ chống phân biệt đối xử trong vc làm và nghề nghiệp, 1958_7/10/1997

Nội dung liên quan

READ:  Phân tích giá trị pháp lý của Hiến Chương Liên hợp quốc, liên hệ với tình hình thực tiễn quốc tế?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]