Câu 7: Mối quan hệ giữa Luật quốc tế và Luật quốc gia

Có nhiều trường phái lí luận về mối quan hệ này:

1. Nhất nguyên luận:

Cho rằng Luật quốc tế và Luật quốc gia là 2 bộ phận của một hệ thống pháp luật thống nhất. >> sai bởi vì: Luật quốc tế và Luật quốc gia có mối quan hệ và tác động qua lại với nhau nhưng vẫn là 2 hệ thống pl độc lập.

2. Trường phái nhị nguyên luận:

Cho rằng Luật quốc tế và Luật quốc gia là 2 hệ thống pháp luật khác nhau , song song cùng tồn tại, nhuwg biệt lập với nhau.>> sai bởi vì: phủ nhận mối quan hệ giữa Luật quốc tế và Luật quốc gia.

3. Trong thực tế mối quan hệ giữa Luật quốc gia và Luật quốc tế thể hiện ở :

– Tác động qua lại, thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển.

– Tạo điều kiện đảm bảo cho nhau trong quá trình thực hiên và thi hành.

READ:  Câu 80: Nêu các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia của Việt Nam

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]