Những cuộc khởi nghĩa vũ trang trong thời gian đầu của chiến tranh thế giới thứ hai? Kêt quả? Ý nghĩa lịch sử?

Đáp án câu hỏi: Những cuộc khởi nghĩa vũ trang trong thời gian đầu của chiến tranh thế giới thứ hai? Kêt quả? Ý nghĩa lịch sử?

– Những cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên:

• Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn ( 27/9/1940 )
• Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ( 23/11/1940 )
• Cuộc binh biến Đô Lương ( 13/1/1941 )

– Kết quả: Bị thất bại
– Ý nghĩa:

• Đã nêu cao tinh thấn yêu nước bất khuất của nhân dân ta.
• Để lại cho Đảng Cộng sản Đông Dương nhiều bài học kinh nghiệm quí báu đó là: về Khởi nghĩa vũ trang; xây dựng lực lượng và chiến tranh du kích.