Cơ cấu các thành tố văn hóa của văn hóa Việt Nam?

Văn hóa có thê được chia đôi thành văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần, một số học giả nói đến bốn thành tố như văn hóa sản xuất, văn hóa xã hội, văn hóa tư tưởng, văn hóa nghệ thuật.

– Nền văn hóa Việt Nam là tài sản của công đồng người Việt Nam (chủ thể văn hóa). Trong quá trình tồn tại và phát triển, chủ thể văn hóa đã tích lũy được kho tàng kinh nghiệm và tri thức phong phú về vũ trụ và con người – đó là văn hóa nhận thức.

– Văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng (tổ chức đời sống cá nhân và đời sống tập thể) liên quan đến giá trị nội tại của văn hóa.

– Cộng đồng chủ thể văn hóa tồn tại trong quan hệ với hai loại môi trường – môi trường tự nhiên (thiên nhiên, khí hậu..) và môi trường xã hội (các dân tộc, các quốc gia khác). Điều này đã dẩn đến sư hình thành văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và văn hóa ứng xử với môi trường xã hội.

READ:  Việt Nam thời kì tiển sử và sơ sử có những nền văn hóa cổ nào?

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]