Cơ sở dữ liệu hộ tịch bao gồm Sổ hộ tịch và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là căn cứ để cấp bản sao trích lục hộ tịch

Trong bản chính Giấy khai sinh của cháu T, phần ghi về quê quán là: xã E, huyện H, tỉnh L. Một thời gian sau, gia đình cháu T đến Ủy ban nhân dân xã E (nơi đã đăng ký khai sinh cho cháu T) xin cấp bản sao Giấy khai sinh. Lúc này huyện H đã được tách thành 2 huyện là H và M (nơi cư trú của gia đình T hiện thuộc xã E, huyện M, tỉnh L). Trong bản sao Giấy khai sinh của cháu T, quê quán sẽ ghi theo tên gọi cũ là: xã E, huyện H, tỉnh L hay theo tên gọi mới là: xã E, huyện M, tỉnh L?

Trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 57 Luật Hộ tịch năm 2014, “Cơ sở dữ liệu hộ tịch bao gồm Sổ hộ tịch và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là căn cứ để cấp bản sao trích lục hộ tịch”.

READ:  Cán bộ tư pháp - hộ tịch xãcần hướng dẫn thực hiện các thủ tục gì?

Theo quy định trên thì phần ghi về quê quán của T trong bản sao Giấy khai sinh phải được ghi đúng theo nội dung đã đăng ký trong Sổ hộ tịch lưu trữ tại xã E hoặc cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là: xã E, huyện H, tỉnh L.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]