Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải đáp ứng những yêu cầu gì?

Theo quy định của Bộ tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, có nội dung “Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo yêu cầu, thực hiện đầy đủ trách nhiệm” . Vậy để đạt được số điểm tối đa của nội dung này, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải đáp ứng những yêu cầu gì?

Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 10 Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ), công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải đáp ứng những yêu cầu sau đây:

– Đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đủ về số lượng và có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp đáp ứng yêu cầu công việc;

READ:  Cán bộ tư pháp - hộ tịch xãcần hướng dẫn thực hiện các thủ tục gì?

– Có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao;

– Có tác phong, thái độ chuẩn mực, có khả năng giao tiếp tốt với cá nhân, tổ chức.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]