Công chức Tư pháp – hộ tịch có những nhiệm vụ gì mà bận suốt thế?

Con dâu tôi hiện đang làm công chức Tư pháp – Hộ tịch phường, mà phường chỉ có một công chức Tư pháp – Hộ tịch. Tôi thấy cháu rất bận rộn, làm việc từ sớm đến tận tối muộn mới về? Xin hỏi, công chức Tư pháp – hộ tịch có những nhiệm vụ gì mà bận suốt thế?

Trả lời:

Theo Điều 8 Thông tư số 06/2012/TT-BNV, công chức Tư pháp – Hộ tịch có các nhiệm vụ sau đây:

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn cấp xã trong việc tham gia xây dựng pháp luật;

READ:  Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ được pháp luật quy định như thế nào?

+ Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn cấp xã;

+Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch trên địa bàn cấp xã theo quy định của pháp luật; phối hợp với công chức Văn hóa – xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố và công tác giáo dục tại địa bàn cấp xã;

+ Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.