Giáo trình môn đường lối quân sự file word

Những vấn đề cơ bản trong nội dung nghiên cứu về đường lối quân sự của Đảng:

– Những quan điểm lý luận cơ bản về đường lối quân sự của Đảng, bao gồm: những vấn đề cơ bản của học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm của Đảng về xây nền QPTD, ANND, chiến tranh nhân dân (CTND) bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND), kết hợp phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh (QP-AN) và một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt nam qua các thời kỳ.

[embeddoc url=”https://aokieudep.com/wp-content/uploads/2018/08/giao-trinh-duong-loi-quan-su.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

– Học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc mang tính cách mạng và khoa học sâu sắc. Nó là cơ sở lý luận để Đảng ta đề ra chủ trương, đường lối chiến lược xây dựng và phát triển nền QPTD, xây dựng LLVTND, tiến hành CTND bảo vệ Tổ quốc.

READ:  Tổng hợp tài liệu và Đề thi Đường lối quân sự

– Xác định nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới hiện nay: bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam; bảo vệ vùng trời, vùng biển và hải đảo; bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ nền văn hoá của dân tộc…

– Biết kế thừa và phát triển những truyền thống quân sự độc đáo của dân tộc, những đặc trưng của nghệ thuật quấn sự Việt Nam: “cả nước chung lòng chung sức đánh giặc”, “lấy ít đich nhiều”, “ lấy đoản binh để chế trường trận”…

– Qua nghiên cứu những vấn đề cơ bản trong nội dung đường lối quân sự của Đảng (học phần GDQP 1) giúp cho sinh viên nhận thức rõ hơn về đường lối quân sự của Đảng ta, về học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc, tạo ra niềm tin khoa học để sinh viên tiếp tục học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ và7 xấy dựng thành công Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ Nghĩa.