Hãy liệt kê các bước công việc của tổ chức nhân sự cho cuộc đàm phán

Các bước công việc phải tiến hành trong tổ chức nhân sự cho cuộc đàm phán:

Bước 1: Lựa chọn thành phần đoàn đàm phán

Bước 2: Phân công trách nhiệm cho từng cá nhân trong đoàn đàm phán:

Bước 3: Tổ chức chuẩn bị của từng cá nhân và cho toàn nhóm.

3.1. Chuẩn bị nhóm bao gồm:

* Chuẩn bị về mặt nội dung đàm phán

* Chuẩn bị để sẵn sàng đối phó với các tình huống

* Chuẩn bị để lên đường đàm phán nếu phải đi nước ngoài.

3.2. Chuẩn bị cá nhân bao gồm:

* Trưởng đoàn đàm phán :

– Trang phục chỉnh tề phù hợp với hoàn cảnh và phong tục tập quán nước sở tại.

– Tự tin vào khả năng chuyên môn.

– Có uy tín với các thành viên trong đoàn đàm phán.

– Luôn giữ tác phong từ tốn đĩnh đạc.

* Chuyên gia kỹ thuật: tuỳ từng trường hợp cụ thể về các loại hang hoá.

READ:  Trình bày các vấn đề nhân sự trong tổ chức đàm phán

* Chuyên gia kinh tế:

– Phân tích khả năng tài chính của doanh nghiệp và đối tác….

* Chuyên gia luật pháp.

* Người phiên dịch.

Bước 4: Tiến hành đàm phán thử bằng phương pháp đóng vai.

Bước 5: Bổ sung hay hạn chế thành phần ( nếu cần)

Bước 6: Tiến hành công tác chuẩn bị khác liên quan đến nhân sự như làm thủ tục xuất nhập cảnh, đặt khách sạn ( nếu cần).

READ:  Trình bày thuyết nhu cầu và vận dụng trong đàm phán và Cho ví dụ