Khi nào thì huỷ đấu thầu? Trách nhiệm về tài chính mà bên mời thầu cần thực hiện với các nhà thầu là như thế nào sau khi huỷ đấu thầu?

Huỷ đấu thầu được áp dụng đối với một trong các trường hợp sau đây:

  • Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã được nêu trong hồ sơ mời thầu;
  • Có bằng chứng cho thấy bên mời thầu thông đồng với nhà thầu;
  • Tất cả hồ sơ dự thầu về cơ bản không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu;
  • Có bằng chứng cho thấy tất cả các nhà thầu có sự thông đồng làm ảnh hưởng đến lợi ích của bên mời thầu.

Trách nhiệm tài chính khi huỷ đấu thầu

1. Trường hợp huỷ đấu thầu không do lỗi của nhà thầu thì bên mời thầu có trách nhiệm đền bù những chi phí tham gia đấu thầu cho các nhà thầu trên cơ sở các chế độ, định mức hiện hành của Nhà nước, trừ trường hợp hủy đấu thầu do không có nhà thầu nào đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

READ:  Trình tự đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm những công việc gì? Thế nào là một hồ sơ dự thầu không hợp lệ?

2. Trường hợp hủy đấu thầu vì lý do thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư thì chi phí đền bù do người có thẩm quyền quyết định và lấy từ chi phí của dự án. Trường hợp vì các lý do khác do lỗi của bên mời thầu gây ra thì cá nhân có liên quan thuộc bên mời thầu chịu trách nhiệm thanh toán.

3. Trường hợp huỷ đấu thầu vì lý do bên mời thầu thông đồng với một hoặc một số nhà thầu thì các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm đền bù chi phí cho các nhà thầu khác.

Khi nói đến hủy thầu, thì phải biết được nguyên nhân, hay chính xác là tại sao hủy thầu. Chính nguyên nhân để hủy thầu nó đã nói lên được những công việc tiếp theo Chủ đầu tư phải làm gì?

Nội dung liên quan

READ:  Hãy làm rõ hồ sơ dự thầu là gì? Làm rõ hồ sơ mời thầu là gì?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]