Ký hợp đồng theo hình thức nào với nhà thầu nếu các công việc mà nhà thầu thực hiện được xác định rõ về số lượng

Ký hợp đồng theo hình thức nào với nhà thầu nếu (i) các công việc mà nhà thầu thực hiện được xác định rõ về số lượng; hoặc (ii) khối lượng các công việc mà nhà thầu thực hiện chưa được xác định rõ về số lượng, khối lượng; hoặc (iii) công việc mà nhà thầu thực hiện có tính nghiên cứu phức tạp, liên quan đến các công việc về đào tạo, huấn luyện; hoặc (iv) các công việc mà nhà thầu thực hiện là những công việc tư vấn thông thường

Trả lời:

  • Các công việc mà nhà thầu thực hiện được xác định rõ về số lượng: nên ký kết hợp đồng theo hình thức trọn gói.theo hình thức này giá hợp đồng không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu bằng đúng giá ghi trong hợp đồng khi nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng.
  • khối lượng các công việc mà nhà thầu thực hiện chưa được xác định rõ về số lượng, khối lượng: nên ký kết hợp đồng theo hình thức đơn giá.chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu theo khối lượng, số lượng thực tế thực hiện trên cơ sở đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá được điều chỉnh theo quy địnhtại điều 57 luật đấu thầu.
  • công việc mà nhà thầu thực hiện có tính nghiên cứu phức tạp, liên quan đến các công việc về đào tạo, huấn luyện:nên ký kết hợp đồng theo hình thức thời gian. Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu theo tháng, tuần, ngày , giờ làm việc thực tế trên cơ sở mức thù lao cho chuyên gia nêu trong hợp đồng hoặc mức thù lao được chấp nhận điều chỉnh theo quy định tại điều 57 của luật đấu thầu.
  • Các công việc mà nhà thầu thực hiện là những công việc tư vấn thông thường. thì chủ đầu tư nên chọn ký kết hợp đồng theo hình thức tỷ lệ phần trăm. Giá hợp đồng không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. giá hợp đồng được tính theo phần trăm giá trị của công trình hoặc khối lượng công việc . chủ đầu tư thanh toán cho nhà thàu bằng đúng giá trị ghi trong hợp đồng khi nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ ghi trong hợp đồng.

Nội dung liên quan

READ:  GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU TẠI VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC HIỆP ĐỊNH VAY QUỐC TẾ
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]