Lịch sử 7 – Bài 10: NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

Đầu thế kỷ XI nội bộ nhà Tiền Lê lục đục, vua Lê không cai quản được đất nước, nhà Lý thay thế và họ đã đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước và có những thay đổi?

1. Sự thành lập nhà Lý

– 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh nối ngôi và 1009 Lê Long Đĩnh chết.

– Triều thần chán ghét nhà Tiền Lê đã tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua, nhà Lý được thành lập.

– 1010 đặt niên hiệu là Thuận Thiên dời đô về Đại La, đổi tên Thăng Long

– Tổ chức bộ máy nhà nước:

– 1054 nhà lý đổi tên nước là Đại Việt

– Xây dựng bộ máy nhà nước.

Lịch sử 7 – Bài 10: NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
Sơ đồ cấu trúc bộ máy nhà nước thời Lý

2. Luật pháp và quân đội.

– Luật pháp: Năm1042 nhà Lý ban hành bộ luật Hình Thư. Nội dung: Bao gồm những qui định chặt chẽ việc bảo vệ nhà vua và cung điện, xem trọng việc bảo vệ của công và tài sản của nhân dân, nghiêm cấm giết trâu, bị, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Người xử tội bị xử phạt nghiêm khắc.

READ:  Lịch sử 7 - BÀI 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527)

– Quân đội:

 • Gồm 2 bộ phận: Cấm quân và quân địa phương.
 • Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”.
 • Gồm các binh chủng:Bộ binh và Thuỷ binh,kỉ luật nghiêm mimh,huấn luyện chu đáo.

– Chính sách đối nội và đối ngoại.

 • Xây dựng và bảo vệ khối đoàn kết dân tộc.
 • Quan hệ bình đẳng với các nước láng giềng.

Những kiến thức cần nắm vững

Kiến thức:

 • Các chính sách của nhà Lý để xây dựng đất nước.
 • Dời đô về Thăng Long, đặt tên nươc là Đại Việt, chia lại đất nước về mặt hành chính, tổ chức lại bộ máy chính quyền trung ương và địa phương, xây dựng luật pháp chặt chẽ quân đội vững mạnh.

Kỹ năng:

 • Phân tích và nêu ý nghĩa các chính sách xây dựng và bảo vệ đất nước của nhà Lý.
 • Rèn luyện kỹ năng đánh giá công lao của nhân vật lịch sử tiêu biểu.
READ:  Lịch sử 7 - Bài 5: ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN

Tư tưởng:

 • Giáo dục cho các em lòng tự hào về tinh thần yêu nước, yêu nhân dân.
 • Học sinh hiểu pháp luật và nhà nước là cơ sở cho việc xây dựng và phát triển đất nước.
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]