Marketing thương mại là gì?

Hỏi đáp Marketing thương mại: Khái niệm marketing, Marketing thương mại? Vai trò của marketing trong hoạt động thương mại của doanh nghiệp? Các bộ phận cơ bản cấu thành nội dung hoạt động Marketing của doanh nghiệp?

Kể từ khi xuất hiện, thuật ngữ “marketing” đã có nhiều cách giải thích, nhiều khái niệm khác nhau về nó.Sự khác nhau khi giải thích thuật ngữ marketing phản ánh qúa trình phát triển, hoàn thiện nội dung mà thuật ngữ này hàm chứa, phản ánh quan điểm khác nhau của các tác giả khi nghiên cứu cũng như ở lĩnh vực khác nhau mà nó được vận dụng.

Marketing thương mại là gì?
Marketing thương mại là gì?

Nguồn gốc của tất cả các nhánh marketing hiện nay đều được phát triển từ yêu cầu giải quyết những khó khăn, rủi ro, xuất hiện trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp dưới điều kiện kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, có thể đưa ra các KN dưới đây:

1. Khái niệm Marketing:”Marketing là quá trình thực hiện các hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu của một tổ chức thông qua việc dự đoán trước các nhu cầu của khách hàng hoặc người tiêu thụ để điều khiển các dòng hàng hoá và dịch vụ thoả mãn các nhu cầu từ nhà sản xuất tới các khách hàng người tiêu thụ”

READ:  Hãy cho một số thí dụ về sản phẩm hay dịch vụ?

2. KN Marketing thương mại:”“Marketing thương mại là quá trình tổ chức, quản lý và điều khiển các hoạt động nhằm tạo ra khả năng và đạt được mục tiêu tiêu thụ có hiệu quả nhất sản phẩm của một tổ chức trên cơ sở thoả mãn một cách tốt nhất nhu cầu của nhà sản xuất, nhà thương mại và người tiêu thụ”

3. Vai trò của Marketing rong hoạt đông thương mại của doanh nghiệp:

Mục tiêu cuối cùng của marketing thương mại: Bảo đảm lợi nhuận có thể có của doanh nghiệp khi tham gia vào quá trình kinh doanh trên thị trường

Mục tiêu trực tiếp: Tạo những cơ hội lớn nhất để tiêu thụ tốt nhất sản phẩm của doanh nghiệp

Thực chất của marketing thương mại là xác định lại cho phù hợp với điều kiện mới của nền kinh tế hiện đại vị trí của nhà kinh doanh và khách hàng trong hoạt động kinh tế. Từ đó, sử dụng một cách đồng bộ và khoa học các quan điểm, lý thuyết hiện đại về tổ chức và quản trị kinh doanh trong quá trình tiếp cận và chinh phục khách hàng để tiêu thụ sản phẩm

READ:  Sử dụng mô hình hành vi người tiêu dùng để giải thích hành vi?

4. Các bộ phận cơ bản cấu thành nội dung hoạt động Marketing của doanh nghiệp?

  • Người bán(nhà sx/nhà kinh doanh)
  • Người mua(Khách hàng/người tiêu dùng)
  • Sản phẩm (hàng hóa)
  • Các yếu tố khác(thời gian địa điểm,giá cả,phương thức mua bán..
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]