Nêu những lực lượng cách mạng chủ yếu tham gia vào phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Giai cấp nào đủ khả năng lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam đi đến thắng lợi? Phát biểu ý kiến của em về vai trò của giai cấp đó trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

a) Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam các lực lượng tham gia phong trào dân tộc dân chủ đó là: giai cấp tư sản, giai cấp tiểu tư sản, giai cấp nông dân, giai cấp công nhân…

b) Giai cấp công nhân là giai cấp có đủ khả năng lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam đi đến thắng lợi.
Giai cấp công nhân Việt Nam vốn có nguồn gốc từ nông dân, gắn bó máu thịt với nông dân, đây là cơ sở dẫn tới liên minh công – nông…
Giai cấp công nhân Việt Nam chịu ba tầng áp bức, bóc lột: thực dân, phong kiến, tư sản; kế thừa truyền thống yêu nước anh hùng, bất khuất của dân tộc; sớm tiếp thu ảnh hưởng của tư tưởng cách mạng vô sản… làm cho các phong trào đấu tranh có tính triệt để.

READ:  Hãy phân tích những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước?

c) Phát biểu ý kiến: Học sinh nêu lên ý kiến của mình, trong đó nhấn mạnh giai cấp công nhân có vai trò quan trọng, là lực lượng sản xuất chủ yếu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước….