Nghiên cứu hỗn hợp thường được sử dụng trong những dự án nghiên cứu nào?

Hỏi/Đáp: Nghiên cứu hỗn hợp thường được sử dụng trong những dự án nghiên cứu nào? Vì sao phải sử dụng nghiên cứu hỗn hợp thay vì nghiên cứu định tính hay định lượng

Cách 1:

Nghiên cứu hỗn hợp phối hợp các trường phái, phương pháp và công cụ đã được các nhà nghiên cứu chấp nhận và sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học xã hội nói chung và nghiên cứu trong kinh doanh nói riêng.

Lý do: Phương pháp hỗn hợp dựa trên cơ sở của hệ nhận thức thực dụng, chú trọng việc ứng dụng của sản phẩm khoa học, giải thích và dự báo có hiệu quả các hiện tượng khoa học. Vì thế phải kết hợp định tính để tìm ra lý thuyết và định lượng để kiểm tra lý thuyết đó có áp dụng vào thực tế được hay không.

Cách 2:

READ:  Những cấu trúc thể hiện hành vi của người tiêu trong điều tra thị trường về sử dụng mạng điện thoại di động này?

Theo mục đích sử dụng chúng ta có 2 loại nghiên cứu :

1. Nghiên cứu hàn lâm là những nghiên cứu giúp mở rộng kho tàng tri thức khoa học kinh doanh. Kết quả của nghiên cứu hàn lâm là những lý thuyết mới có tác dụng hỗ trợ các nhà quản trị trong quá trình ra quyết định kinh doanh

2. Nghiên cứu ứng dụng là các nghiên cứu nhằm ứng dụng các thành tựu khoa học của ngành đó vào thực tiễn cuộc sống .Kết quả của nghiên cứu ứng dụng nhằm vào mục đích hỗ trợ trực tiếp cho việc ra quyết định kinh doanh

Nhưng nghiên cứu hỗn hợp thường sử dụng cho dự án nghiên cứu thực dụng vì mục đích cuối cùng của phương pháp nghiên cứu hỗp hợp là ra quyết định trong kinh doanh : “ Phương pháp hỗn hợp, dựa trên cơ sở hệ nhận thức thực dụng, chú trọng việc ứng dụng của sản phẩm khoa học – giải thích vấn đề kinh doanh”.