Phần 8 ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

401. “Sông ta, biển rộng thì bao nhiêu nước cũng chứa được, vì độ lượng nó sâu. Cái chén nhỏ, cái dĩa cạn, thì một chút nước đã tràn đầy, vì độ lượng nó nhỏ hẹp. Người mà tự kiêu, tự mãn, cũng như cái chén, cái đĩa cạn”. Câu trên của Bác Hồ có ngụ ý gì?

a) Phê bình một số cán bộ, Đảng viên kiêu căng, tự mãn
b) Phê phán lối sống hẹp hòi, ích kỉ
c) Giáo dục cán bộ, Đảng viên và quần chúng lòng khoan dung, độ lượng với những người có sai lầm, khuyết điểm
d) Cả 3 ý trên (đ)

tu-tuong-ho-chi-minh

402. Lòng khoan dung, độ lượng của Hồ Chí Minh đối với những người lầm đường, lạc lối là sự biểu hiện:

a) Một sách lược cách mạng nhất thời
b) Một thủ đoạn chính trị
c) Một thủ đoạn mỵ dân
d) Là tư tưởng nhất quán, một mục tiêu của cách mạng mà suốt đời Bác theo đuổi (đ)

403. Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc là gì?

a) Là liên minh công- nông- trí thức
b) Là Nhà nước của dân, do dân và vì dân
c) Là các tổ chức hội, đoàn của quần chúng
d) Là Mặt trận dân tộc thống nhất (đ)

404. Theo Hồ Chí Minh, chúng ta cần đoàn kết với những đối tượng quốc tế nào?

a) Phong trào cộng sản và công nhân thế giới
b) Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc
c) Lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hoà bình, dân chủ, tự do và công lý
d) Cả 3 đối tượng trên (đ)

405. Sinh thời, Hồ Chí Minh thành lập được mấy tầng mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết với Việt Nam?

a) 2 tầng
b) 3 tầng (đ)
c) 4 tầng
d) 5 tầng

406. Đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; đối với các dân tộc trên thế giới; đối với các lực lượng tiến bộ trên thế giới, Hồ Chí Minh đã giương cao ngọn cờ gì để xây dựng khối đại đoàn kết quốc tế?

a) Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
b) Độc lập, tự do, và quyền bình đẳng giữa các dân tộc
c) Hoà bình trong công lý
d) Cả 3 ngọn cờ trên (đ)

407. Trong khẩu hiệu tập hợp lực lượng dưới đây, khẩu hiệu nào do Hồ Chí Minh nêu lên?

a) Vô sản tất cả các nước liên hiệp lại
b) Vô sản các nước và các dân tộc bị áp bức trên thế giới đoàn kết lại
c) Lao động tất cả các nước đoàn kết lại (đ)
d) Nhân dân yêu chuộng hoà bình và công lý trên thế giới đoàn kết lại

408. Trong các luận điểm dưới đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, luận điểm nào là nền gốc của đại đoàn kết?

a) Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân, và các tầng lớp nhân dân lao động khác (đ)
b) Bất cứ ai mà thật thà tán thành hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ thì dù những người đó trước đây chống chúng ta, bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ
c) Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn lâu dài
d) Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị

409. Xác định lời dặn dò nào dưới đây chứng tỏ Hồ Chí Minh rất coi trọng yếu tố đoàn kết trong Đảng?

a) Các đồng chí từ TW đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình (đ)
b) Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau
c) Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân

410. Trong những câu dưới đây, có một câu thiếu nội dung quan trọng. Hãy phát hiện câu đó:

a) Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, gồm công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác
b) Đó là nên gốc của đại đoàn kết, cũng như cái nền của nhà, cái gốc của cây (đ)
c) Ta đoàn kết dể đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc
d) Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài

411. Hãy phát hiện 1 luận điểm bị thiếu 1 ý quan trọng trong những câu sau đây viết về quan điểm tự lức cánh sinh và sự giúp đỡ từ bên ngoài?

a) Chỉ có chúng ta mới quyết định được số phận chúng ta
b) Toàn cầu chú ý đến chúng ta khi chúng ta mạnh
c) Chúng ta lo tìm bạn bè nhưng trước hết phải lo tổ chức lực lượng của mình
d) Việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là vì lợi ích của dân tộc chúng ta (đ)

412. Xác định câu nào dưới đây là của Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

a) Làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán với 1 ai
b) Việt Nam sẵn sáng làm bạn của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển (đ)
c) Cố nhiên sự giúp đõ của các nước bạn bè là quan trọng nhưng không được ỷ lại
d) Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập

READ:  Phân tích bài thơ Thu Điếu của Nguyễn Khuyến

413. Tìm 1 luận điểm còn ghi thiếu một nội dung quan trọng trong những luận điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết?

a) Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc. Ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà
b) Ai có tài, có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ
c) Để đoàn kết phải có tấm lòng khoan dung, đại độ với con người (đ)
d) Trong mỗi con người Việt Nam, ai cũng có ít hay nhiều tấm lòng yêu nước tiềm ẩn bên trong

414. Trong các luận điểm dưới đây, luận điểm nào thể hiện cụ thể chính sách đoàn kết thật sự rộng rãi của Hồ Chí Minh?

a) Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân, và các tầng lớp nhân dân lao động khác
b) Bất cứ ai mà thật thà tán thành hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ thì dù những người đó trước đây chống chúng ta, bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ (đ)
c) Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn lâu dài
d) Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này thế khác đều là dòng dõi của tổ tiên ta

415. Trong các luận điểm dưới đây, luận điểm nào thể hiện chính sách đoàn kết là 1 chính sách cơ bản có tính chiến lược, nhất quán lâu dài?

a) Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân, và các tầng lớp nhân dân lao động khác
b) Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn lâu dài
c) Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị
d) Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc. Ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà (đ)

416. Phát hiện 1 luận điểm ghi sai, trái với tình cảm nhân văn của Hồ Chí Minh khi Người nói về đại đoàn kết dân tộc?

a) Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặc chẽ và rộng rãi
b) Năm ngón tay có ngón ngắn, ngon dài; nhưng ngắn dài đều hợp lại nơi bàn tay
c) Đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít nhiều lòng ai quốc
d) Đối với những đồng bào bị lạc lối lầm đường, ta phải lấy pháp luật nghiêm trị họ

417. Trong những luận điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, luận điểm nào dưới đây được viết trong di chúc?

a) Ta đoàn kết đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc
b) Ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà
c) Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta (đ)
d) Để đoàn kết phải có lòng khoan dung, đại độ với con người

418. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong xã hội ta, lực lượng nào có quyền lực cao nhất?

a) Đảng Cộng sản Việt Nam
b) Chính phủ nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
c) Quốc hội nước CHXHCNVN
d) Nhân dân Việt Nam (đ)

419. “Ở nước ta, chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ. Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ”. Câu trích từ tác phẩm nào của chủ tịch Hồ Chí Minh?

a) Đường cách mệnh
b) Sửa đổi lề lối làm việc
c) Di chúc
d) Thường thức chính trị (đ)

420. Một trong những yêu sách 8 điểm gửi Hội nghị Vecxay mà Nguyễn Ái Quốc đã nêu lên là:

a) Đòi quyền bình đẳng cho các dân tộc
b) Đòi quyền độc lập dân tộc
c) Đòi quyền tự trị dân tộc
d) Đòi quyền bình đẳng về pháp lý cho nhân dân Đông Dương (đ)

421. Văn kiện nào thể hiện rõ nhất tư tưởng dân chủ của chủ tịch Hồ Chí Minh?

a) Chương trình của mặt trận Việt minh
b) Tuyên ngôn độc lập
c) Hiến pháp 1946 (đ)
d) Hiến pháp 1959

422. Văn kiện nào đầu tiên thể hiện chế độ dân chủ do chủ tịch Hồ Chí Minh thiết kế?

a) Tuyên ngôn độc lập
b) Yêu sách 8 điểm gửi Hội nghị Vecxay
c) Hiến pháp 1946
d) Chương trình của mặt trận Việt minh (đ)

423. Theo Hồ Chí Minh, để thực hiện được dân chủ trong xã hội, trước tiên cần thực hiện dân chủ trong tổ chức nào?

a) Dân chủ trong chính quyền các cấp
b) Dân chủ trong quốc hội
c) Dân chủ trong tổ chức Đảng (đ)
d) Dân chủ trong các đoàn thể nhân dân

424. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng hình ảnh gì để nói về sức mạnh vạn năng của dân chủ?

a) Cánh cửa
b) Cái búa
c) Cái liềm
d) Cái chìa khoá (đ)

425. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tham khảo mô hình nhà nước nào để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân?

a) Nhà nước phong kiến
b) Nhà nước tư sản
c) Nhà nước Xô viết
d) Cả 3 kiểu nhà nước kể trên (đ)

426. Quan điểm cơ bản nhất của chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước cách mạng?

a) Nhà nước pháp quyền Việt Nam
b) Nhà nước công- nông
c) Nhà nước chuyên chính vô sản
Nhà nước do nhân dân lao động làm chủ

427. Đặc điểm cơ bản để nhận biết nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân là gì?

a) Nhà nước ta là sản phẩm của cuộc cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo
b) Mục tiêu hàng đầu của nhà nước ta là mang lại và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân
c) Nhà nước ta quản lý, điều hành xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa
d) Nhà nước ta do Đảng Cộng sản lãnh đạo (đ)

READ:  Nội dung của việc bố trí, phân công công tác và của việc nâng ngạch, nâng bậc lương?

428. “Cải cách nền pháp lý ở Đông Dương bằng cách làm cho người bản xứ cũng được quyền hưởng những bảo đảm về mặt pháp luật như người châu Âu; thay thế chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật”. Câu trên trích trong tác phẩm nào?

a) Bản án chế độ thực dân Pháp
b) Đường cách mệnh
c) Yêu sách gửi Hội nghị Vecxay (đ)
d) Báo “Người cùng khổ”

429. Nội dung quan niệm của chủ tịch Hồ Chí Minh về 1 nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ?

a) Xây dựng 1 nhà nước hợp pháp, hợp hiến
b) Quản lý xã hội bằng pháp luật và đưa pháp luật vào cuộc sống
c) Xây dựng đội ngũ công chức đủ đức, đủ tài
d) Tất cả nội dung trên (đ)

430. Để có một nhà nước hợp pháp, hợp hiến, việc làm đầu tiên của Hồ Chí Minh sau cách mạng Tháng 8/1945 là gì?

a) Thiết kế mô hình nhà nước cách mạng
b) Lựa chọn, sắp xếp cán bộ
c) Tổ chức tổng tuyển cử trong cả nước (đ)
d) Kêu gọi thế giới công nhận chính quyền mới

431. Mục đích của tổng tuyển cử trong cả nước, theo chế độ phổ thong đầu phiếu là gì?

a) Để nhà nước cách mạng có cơ sở pháp lý vững chắc trong quan hệ với quân Đồng minh
b) Để có mối quan hệ quốc tế bình đẳng về mặt nhà nước
c) Mới có thể thiết lập một cơ chế quyền lực hợp pháp theo đúng thong lệ quốc tế
d) Tất cả các mục đích trên (đ)

432. Ai là trưởng ban dự thảo hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam mới?

a) Trường Chinh
b) Luật sư Phan Anh
c) Phan Kế Toại
d) Hồ Chí Minh (đ)

433. Để pháp luật được thực hiện nghiêm túc, cần có những điều kiện gì?

a) Nâng cao dân trí
b) Giáo dục pháp luật cho nhân dân
c) Cán bộ, Đảng viên phải nêu gương chấp hành pháp luật
d) Tất cả các điều kiện trên (đ)

434. Theo Hồ Chí Minh, trong thực thi pháp luật cần chú trọng điều gì nhất?

a) Coi pháp luật là độc tôn
b) Đề cao công lý
c) Đề cao yếu tố tình cảm hơn pháp luật
d) Coi trọng cả 2 mặt : Lý và Tình (đ)

435. Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh, cần chống những căn bệnh nào?

a) Đặc quyền, đặc lợi
b) Tham ô, lãng phí, quan lieu
c) Tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo
d) Tất cả những căn bệnh trên (đ)

436. Luận điểm nào dưới đây về chế độ dân chủ nhân dân ở nước ta, được Hồ Chí Minh nói đến lần đầu trong tác phẩm Đường cách mệnh?

a) Bao nhiêu lợi ích đều vì dân
b) Bao nhiêu quyền hạn đều của dân
c) Chính quyền từ xã đến chính phủ TW đều do dân cử ra
d) Cách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người (đ)

437. Trong những luận điểm về 1 nhà nước của dân, do dân, vì dân của chủ tịch Hồ Chí Minh dưới đây, luận điểm nào trực tiếp thể hiện tư tưởng nhà nước vì dân?

a) Nước ta là nước dân chủ
b) Cách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người
c) Hễ chính phủ nào mà có hại cho dân chúng thì dân chúng phải đạp đổ chính phủ ấy đi và gây nên chính phủ khác
d) Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh

438. Luận điểm nào trong những luận điểm dưới đây về nhà nước của Hồ Chí Minh, trực tiếp thể hiện tư tưởng nhà nước do dân?

a) Nước ta là nước dân chủ
b) Cách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người
c) Hễ chính phủ nào mà có hại cho dân chúng thì dân chúng phải đạp đổ chính phủ ấy đi và gây nên chính phủ khác (đ)
d) Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh

439. Luận điểm nào trong những luận điểm dưới đây về nhà nước của Hồ Chí Minh, trực tiếp thể hiện tư tưởng nhà nước của dân?

a) Nước ta là nước dân chủ (đ)
b) Cách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để tro

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]