Phân biệt hai khái niệm chủ đầu tư và bên mời thầu

Điều 4 trong Luật đấu thầu nêu rõ:

  • Chủ đầu tư là người sở hữu vốn hoặc được giao trách nhiệm thay mặt chủ sở hữu, người vay vốn trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.
  • Bên mời thầu là chủ đầu tư hoặc tổ chức chuyên môn có đủ năng lực và kinh nghiệm được chủ đầu tư sử dụng để tổ chức đấu thầu theo các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Như vậy, theo khái niệm trên, ta có thể phân biệt Chủ đầu tư và Bên mời thầu như sau:

Tiêu chí phân biệtChủ đầu tưBên mời thầu

1. Nhiệm vụ cơ bản

Bỏ vốn và quản lý việc sử dụng vốn (của mình hoặc của người mình đại diện).Tổ chức thực hiện việc đấu thầu nhằm sử dụng vốn hiệu quả.

2. Yêu cầu

– Sở hữu vốn được sử dụng trong đấu thầu hoặc là là đại diện hợp pháp cho người sở hữu vốn.- Có năng lực nhất định trong việc quản lý việc sử dụng vốn.– Có chuyên môn nghiệp vụ trong việc tổ chức đấu thầu.

3. Mục đích

– Quản lý việc sử dụng vốn (trong đó có sử dụng vốn thông qua đấu thầu) một cách hiệu quả, đem lại lợi ích lớn nhất
cho chủ sở hữu trên cơ s ở đưa ra các quyết định quản lý và chỉ thị hợp lý liên quan đến việc sử dụng vốn (trong đó có
quyết định lựa chọn tổ chức làm Bên mời thầu cho
mình).
– Thực hiện các bước trong quy trình đấu thầu 1 cách bài bản, đúng luật, đảm bảo các nguyên tắc trong đấu thầu, lựa chọn được nhà thầu phù hợp nhất với gói thầu nhằm tối ưu hóa việc sử dụng vốn cho gói thầu.

4. Quyền hạn

– Quyết định nội dung sơ tuyển nhà thầu.

– Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu thay mình làm bên mời thầu.

– Phê duyệt danh sách các nhà thầu tham dự, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, danh sách xếp hạng nhà thầu và kết quả chỉ định
thầu.

– Chuẩn bị đấu thầu, tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thương thảo hợp đồng và chuẩn bị hợp đồng.- Báo cáo kết quả sơ tuyển, lựa chọn nhà thầu và trình hợp đồng cho chủ đầu tư xem xét.

5. Nghĩa vụ

– Chịu trách nhiệm về việc đưa ra yêu cầu đối với gói thầu chỉ định.- Chịu trách nhiệm về nội dung hợp đồng, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn và thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng.

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về quá trình lựa chọn nhà thầu.

– Đảm bảo trung thực, khách quan trong quá trình đấu thầu.

* Bên mời thầu có thể chính là chủ đầu tư , khi đó Bên mời thầu sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ của cả hai.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]
READ:  NHU CẦU TỰ MÌNH THỰC HIỆN