Pháp luật quy định như thế nào về số tiền bảo hiểm được trả? Trong trường hợp nhiều người sở hữu chung tiền gửi được bảo hiểm tiền gửi thì việc trả tiền bảo hiểm được thực hiện như thế nào?

Điều 25 Luật bảo hiểm tiền gửi quy định về số tiền bảo hiểm được trả như sau:

Thứ nhất, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm tiền gốc và tiền lãi, tối đa bằng hạn mức trả tiền bảo hiểm quy định tại Điều 24 của Luật bảo hiểm tiền gửi.

Thứ hai, đối với trường hợp nhiều người sở hữu chung tiền gửi được bảo hiểm tiền gửi thì số tiền bảo hiểm được trả được quy định như sau:

a) Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của nhiều người sở hữu chung tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm tiền gốc và tiền lãi, tối đa bằng hạn mức trả tiền bảo hiểm cho một người quy định tại Điều 24 của Luật bảo hiểm tiền gửi. Số tiền bảo hiểm được trả sẽ được chia theo thỏa thuận của các đồng chủ sở hữu; trường hợp giữa các đồng chủ sở hữu không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được thì giải quyết theo quy định của pháp luật;

READ:  Tôi vào làm việc ở công ty theo hợp đồng lao động. Vừa rồi Giám đốc đã yêu cầu tôi nghỉ việc mà không thông báo lý do. Vậy tôi muốn biết pháp luật quy định như thế nào về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật?

b) Trường hợp một trong các đồng chủ sở hữu có khoản tiền gửi khác được bảo hiểm tại cùng một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thì tổng số tiền bảo hiểm được trả cho một đồng chủ sở hữu không vượt quá hạn mức trả tiền bảo hiểm.

Thứ ba, trường hợp người được bảo hiểm tiền gửi có khoản nợ tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thì số tiền gửi được bảo hiểm là số tiền còn lại sau khi trừ khoản nợ đó.

Nội dung liên quan

READ:  Pháp luật quy định như thế nào về việc thi hành bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành chính?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]