Tại sao phải quản lý hoạt động đấu thầu quốc tế?

Phải quản lý hoạt động đấu thầu quốc tế là vì:

– Bảo đảm cho hoạt động đấu thầu được thực hiện theo một quy trình thống nhất, công bằng, minh bạch.

– Nhằm tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động đấu thầu nói riêng và toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu nói chung.

– Là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động về đấu thầu, đảm bảo được mục tiêu tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng, bình đẳng, minh bạch và thoả mãn yêu cầu về hiệu quả kinh tế

– Bảo đảm cho mọi hoạt động kinh tế xã hội được ổn định, công bằng và đúng pháp luật.

– Nhà nước với vai trò là bên mua, nhằm đạt mục tiêu là mua sắm được các loại hàng hoá và dịch vụ đạt yêu cầu về số lượng, chất lượng, tiến độ với chi phí thấp nhất

READ:  Mục đích của việc đánh giá hồ sơ dự thầu là gì? Hãy trình bày các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu.

– Nhằm tạo điều kiện cho các nhà thầu phát triển, bằng cách tạo ra môi trường kinh doanh công bằng và minh bạch.

Nội dung liên quan

READ:  Kinh tế chính trị tư sản cổ điển là gì?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]