Tất cả hồ sơ dự thầu về cơ bản không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu

Trong trường hợp tất cả hồ sơ dự thầu đều không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì chủ thầu cần phải làm những công việc sau:

Bước thứ nhất: tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng trên. Việc tất cả các hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu của HSMT có thể do các nhóm nguyên nhân sau:

– Do phía các nhà thầu

  • Có sự gian lận, liên kết nhằm nâng giá
  • Bản thân các nhà thầu đều không có đủ năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm,…đối với gói thầu

– Do bên mời thầu:

  • Đề ra yêu cầu kỹ thuật, năng lực quá cao so với quy mô của gói thầu
  • Do việc nghiên cứu chưa hoàn chỉnh dẫn đến đề ra mức giá quá thấp mà không nhà thầu nào đáp ứng được

– Do công tác tổ chức mời thầu:

  • Việc công khai mời thầu chưa rõ ràng, chưa đến được với nhiều nhà thầu, nên chưa thu hút được các nhà thầu tham gia.

Bước thứ hai: sau khi tìm hiểu được nguyên nhân của sự việc, chủ thầu tiến hành khắc phục vấn đề bằng cách:

READ:  Hãy chỉ ra cơ sở hình thành biểu hiện của tính cộng đồng và tác động hai mặt của nó đến cách tư duy ứng xử của người Việt

– Nếu do bên mời thầu: Hiệu chỉnh lại những yêu cầu về năng lực kinh nghiệm, giá cả, tiêu chuẩn kỹ thuật cho phù hợp trong trường hợp có sai sót

– Nếu do bên dự thầu:

  • Hiệu chỉnh sai lệch cho các HSDT để cất nhắc xem xét các yếu tố chưa đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của bên mời thàu
  • Nếu nguyên nhân là do các nhà thầu tham gia không có đủ năng lực, thì chủ đầu tư có thể kéo dài thời hạn công bố kết quả trúng thầu, đồng thời tiến hành tìm kiếm, đưa ra các giải pháp thu hút các nhà thầu có năng lực…
  • Nếu nguyên nhân là do có sự liên kết, gian lận của các nhà thầu thì cần tạm dừng hoặc kéo dài thời gian công bố kết quả gói thầu, báo cho các cơ quan chức năng xem xet giải quyết đồng thời kêu gọi các nhà

thầu khác…

READ:  Đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện thông qua các tiêu chuẩn nào?

– Trong trường hợp không thể hiệu chỉnh được, hủy kết quả đấu thầu, xây dựng lại các yêu cầu dự thầu cho phù hợp với dự án. Tiến hành các biện pháp nhằm thu hút các nhà thầu tham dự thầu.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]