Thực dân Pháp đã thực hiện Chính sách về kinh tế như thế nào trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) – Lịch Sử lớp 8

*Nông nghiệp:

– Thực dân Pháp đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất
– Bóc lột nông dân theo kiểu phát canh thu tô.

* Công nghiệp:

– Tập trung vào khai thác than và kim loại.
– Xây dựng một số cơ sở công nghiệp nhẹ như xi măng, gạch, ngói, điện, nước…

* Giao thông vận tải:

– Xây dựng hệ thống giao thông vận tải để tăng cường bóc lột kinh tế và đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân.

*Thương nghiệp

_ Thực dân Pháp nắm giữ độc quyền thị trường Việt Nam.
– Tăng thêm các loại thuế và đánh thuế nặng.