Tôi cần đến đâu và thủ tục như thế nào để chứng thực các bản sao từ bản chính?

Tôi vừa tốt nghiệp trường cao đẳng, hiện nay đang chuẩn bị hồ sơ xin việc làm, có nhu cầu chứng thực các văn bằng, chứng chỉ. Để chứng thực các bản sao từ bản chính, tôi cần đến đâu và thủ tục như thế nào?

Trả lời:

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã. Như vậy, nếu các giấy tờ, tài liệu của bạn thuộc trường hợp trên thì bạn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú để chứng thực.

Về thủ tục, theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, bạn cần:

–  Phải xuất trình bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực.

READ:  Vị trí của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan được quy định như thế nào?

– Trường hợp bạn chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp.

– Người thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, đối chiếu với bản sao, nếu nội dung bản sao đúng với bản chính, bản chính giấy tờ, văn bản không thuộc các trường hợp quy định thì thực hiện chứng thực như sau:

– Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính theo mẫu quy định;

– Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.

READ:  Hướng dẫn của công chức Tư pháp – Hộ tịch xã có phù hợp với quy định của pháp luật không?

Mỗi bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc nhiều bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng một thời điểm được ghi một số chứng thực.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]