Trình bày đặc điểm liên quan đến xây lực lượng vũ trang nhân dân

Cả nước đang thưc hiên 2 nhiêm vu chiến lươc xây dựng và bảo vê Tổ quốc Viêt Nam XHCN, trong khi CNĐQ, và các thế lực thù địch chống phá ta quyết liêt

– Hai nhiệm vụ chiến lược trên có mối quan hệ chặt chẽ, tác động với nhau để cùng thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Do đó, trong khi chúng ta đặt nhiệm vụ trọng tâm vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, không được 1 phút lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

– Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn coi Việt Nam là một trọng điểm để phá hoại, chúng đay mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, chống phá cách mạng Việt Nam về mọi mặt, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là một trọng điểm. Do đó, chúng ta cần phải nắm chắc âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình” của địch để có kế hoạch phòng ngừa, bảo đảm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về mọi mặt.

Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong điều kiên quốc tế đã thay đổi, có nhiều diên biến phức tap

– Tình hình thế giới: CNXH ở Liên xô (cũ) và Đông Âu sụp đổ, phong trào cách mạng giải phóng dân tộc trên thế giới gặp nhiều khó khăn. Nhưng trên thế giới, hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, chạy đua vũ trang (nhất là chạy đua vũ khí hạt nhân), khủng bố, tranh chấp biên giới, tài nguyên diễn ra ở nhiều nơi tính chất ngày càng phức tạp.

– Khu vực Đông Nam Á: vẫn là tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định, các nước lớn đang tăng cường ảnh hưởng của mình để lôi kéo các nước ASEAN.

READ:  Trách nhiệm sinh viên góp phần xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân

Sư nghiêp đổi mới đã đat đươc nhiều thành tưu to lớn, đất nước ta bước sang thời kỳ đẩy manh CNH- HĐH và hôi nhập kinh tế thế giới toàn diên hơn.

– Thuân lợi cơ bản:

 • Tiềm lực và vị thế nước ta được tăng cường.
 • Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đường lối độc lâp tự chủ, sáng tạo.
 • Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.
 • Lực lượng vũ trang ta tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân.

– Trên cơ sở phát huy những thuận lợi của nước ta trong hiệp hội ASEAN, thành viên tổ chức thương mại thế giới để giữ vững môi trường hoà bình và phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa… Đó là nền tảng vững chắc để xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

– Thách thức lớn: Đại hội Đảng X đề câp + Tụt hâu xa hơn về kinh tế.

 • Suy thoái về chinh trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng.
 • Xa rời mục tiêu xã hội chủ nghĩa.
 • Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lât đổ của các thế lực thù địch.

– Thực trang: của lực lượng vũ trang nhân dân ta.

– Trong những năm qua, lực lượng vũ trang nhân dân ta đã có những bước trưởng thành lớn mạnh cả về bản lĩnh chính trị, chất lượng tổng hợp, trình độ chính quy, sức mạnh chiến đấu không ngừng được nâng lên. Đã hoàn thành tốt cả ba chức năng, xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu giải quyết hiệu quả những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp mà Đảng, nhà nước giao cho. Song trên thực tế cần tập trung tháo gỡ một số vấn đề sau :

 • Về chất lượng chính trị: Trên thực tế, trình độ lí luận, tính nhạy bén, sắc sảo và bản lĩnh chính trị của không ít cán bộ, chiến sĩ ta chưa tương xứng với vị trí, yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
 • Về khả năng chiến đấu và trình độ săn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân cón có những mặt hạn chế, chưa đáp ứng được các tình huống phức tạp (nếu xảy ra). Công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ còn có những nội dung bất cập, chưa thật sát với nhiệm vụ và năng lực thực hành theo cương vị đảm nhiệm.
 • Trình độ chính quy của Quân đội ta chưa đáp ứng được yêu cầu tác chiến hiện đại. Chấp hành kỷ luật của một bộ phận lực lượng vũ trang cón chuyển biến chậm, vẫn để xảy ra những vụ việc, ảnh hưởng đến sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang.
 • Về trang bị của lực lượng vũ trang còn lạc hậu, thiếu đồng bộ.
 • Vấn đề nghiên cứu phát triển hoàn thiện nền khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời kì mới cần được tổ chức một cách khoa học, phối hợp chặt chẽ giữa viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và thực tiễn…