Trình bày những biến đổi của Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay? Trong những biến đổi đó, biến đổi nào là quan trong nhất? Tại sao?

Những biến đổi của Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

  • Biến đổi thứ nhất: cho đến nay, các nước Đông Nam Á đều giành được độc lập.
  • Biến đổi thứ hai: từ khi giành được độc lập dân tộc các nước Đông Nam Á đều ra sức xây dựng kinh tế – xã hội và đạt được nhiều thành tích to lớn như Xin-ga-po, Thái Lan, Malaixia…Đặc biệt, Xin-ga-po trở thành “con rồng châu Á”, được xếp vào hàng các nước phát triển nhất thế giới.
  • Biến đổi thứ ba: Cho đến nay, các nước Đông Nam Á đều gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN. Đây là một tổ chức liên minh chính trị – kinh tế của khu vực Đông Nam Á nhằm mục tiêu xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực.
READ:  Hãy làm rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về tính chất và chức năng văn hoá.

Trong ba biến đổi tren, biến đổi thứ nhất là quan trọng nhất, bởi

  • Từ thân phận các nước thuộc địa, nửa thuộc địa, phụ thuộc trở thành những nước độc lập…
  • Nhờ có biến đổi đó, các nước Đông Nam Á mới có những điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển về kinh tế, xã hội cuả mình ngày càng phồn vinh.
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]