Trình bày những hiểu biết của em về Lê-nin và sự ra đời của Đảng Bôn-sê-vích?

+ Lê-nin sinh ngày 22 – 4 – 1870 trong một gia đình nhà giáo tiến bộ. Từ nhỏ, Lê-nin đã sớm có tinh thần cách mạng chống lại chế độ chuyên chế Nga hoàng. Năm 1893, Lê-nin trở thành người lãnh đạo của nhóm công nhân mác-xít ở Pê-téc-bua, rồi bị bắt và bị tù đày.

+ Năm 1903, Lê-nin thành lập Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga, thông qua cương lĩnh cách mạng lật đổ chính quyền tư sản, xây dựng xã hội chủ nghĩa.

* Những điểm chứng tỏ Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga do Lê-nin sáng lập là đảng kiểu mới:

+ Tháng 7/1903: Đại hội Đại biểu lần thứ Hai của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga đã thông qua cương lĩnh khẳng định nhiệm vụ:

– Làm Cách mạng XHCN, đánh đổ chính quyền tư sản, thành lập chính quyền vô sản; trước mắt là đánh đổ Nga hoàng.

READ:  Trình bày phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX và Quốc tế thứ hai

– Sau đó đã hình thành hai phái: phái Men-sê-vích (theo đường lối bảo thủ, xét lại, cơ hội chủ nghĩa…); phái Bôn-sê-vích (theo đường lối tích cực, xã hội chủ nghĩa).

+ Đó là một Đảng Vô sản kiểu mới bởi vì:

– Triệt để đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp công nhân, thể hiện tính giai cấp và đấu tranh triệt để.

– Chống chủ nghĩa cơ hội, tuân theo nguyên lý chủ nghĩa Mác (đánh đổ chế độ tư sản, thực hiện chuyên chính vô sản, xây dựng chế độ XHCN).

– Dựa vào quần chúng nhân dân lao động, lãnh đạo nhân dân đấu tranh cách mạng.

Nội dung liên quan

READ:  Trình bày nguyên nhân trực tiếp bùng nổ và sự phát triển của cách mạng Pháp?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]