Văn hóa là gì?

Nêu phạm vi ngữ nghĩa của từ “văn hóa”

Ngữ nghĩa của từ văn hóa:

  • Văn hóa là khái niệm chỉ khía cạnh tinh thần.
  • Văn hóa dân tộc là những thành tựu vật chất và tinh thần của một dân tộc
  • Văn hóa là học vấn và tri thức của một con người.
  • Văn hóa còn là cách ứng xử thể hiện sự hiểu biết và cách nhận thứ cao.

Nêu định nghĩa về văn hóa được sử dụng rộng rãi hiện nay

Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội.

Nội dung liên quan

READ:  Khoảng thời gian thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc trong tiến trình văn hóa Việt Nam
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]