Ý kiến về chức năng nhận thức là chức năng nền tảng trong các chức năng của văn hóa như thế nào?

Văn hóa là một lĩnh vực kiến thức tích hợp, thu thập kết quả nghiên cứu của một loạt khoa học chuyên ngành ( nhân học văn hóa, nhân học xã hội, dân tộc học, xã hội học, tâm lí học, ngôn ngữ học, sử học…), cho nên việc muốn phân tích một sự việc ta phải thực hiện thông qua sự tổng hợp các phương pháp và mục đích nhận thức, tập hợp xung quanh một trung tâm: văn hóa và các bình diên của nó.Điều này đã cho phép tư duy lại nhiều quan niệm và khái niệm đang tồn tại trong khuôn khổ mỗi chuyên ngành hợp thành văn hóa.

Kết quả hình ảnh cho nhận thức

Sự nhận biết như vậy không có nghĩa là dẫn đến sự loại bỏ sự cần thiết thành những nhóm đặc biệt và nghiên cứu chuyên sâu các phương pháp phân tích của văn hóa. Trong hệ phương pháp của văn hóa học cũng áp dụng sự chia tách, phổ biến đối với các khoa học xã hội và nhân văn khác, là chia thành các phương pháp phục vụ cho việc nghiên cứu tri thức cơ bản và các phương pháp gắn liền với việc thu nhận tri thức kinh nghiệm.

READ:  Trình bày Lịch sử văn hóa Việt Nam từ nguyên thủy đến hiện đại

Bằng chức năng nhận thức, văn hóa thâm nhập vào bên trong của các hiện tượng và giá trị của nó, bằng cách này hay cách khác hướng đến quan điểm giá trị của khuynh hướng thực chứng. Nhiệm vụ chủ yếu là tìm ra các quy luật và nguyên tắc cho phép đi từ những qiu luật chung đến thấu hiểu các hiện tượng riêng. Chủ yếu là hướng tới việc làm rõ về mặt nhận thức các chức năng của văn hóa. Nổi bật những mối liên hệ nhân quả, khách quan bên trong nó, thấu hiểu một cách có phê phán các hiện tượng tinh thần của đời sống văn hóa. Ngoài ra tính nhân văn hết sức quan trọng trong văn hóa.

Văn hóa có nhiều chức năng nhận thức được xem là quan trọng nhất, bởi vì qua nhận thức ta mới thấu hiểu được biểu hiện của cuộc sống từ đó mới thấy được cái đúng cái sai, cái đẹp xấu cái nên và không nên để từ đó nâng cao đời sống văn hóa, nâng cao ý thức giáo dục, thẩm mỹ của ocn người.