Bằng những hiểu biết về chức năng của văn hóa hãy bình luận ý kiến cho rằng Văn hóa góp phần gìn giữ tính người ở trong con người?

Văn hóa là tổng hợp các giá trị do con người tạo ra, trước hết là những giá trị tinh thần. Người ta thường nói đến các chức năng của văn hóa như: nhận thức- dự báo, giáo dục- giao tiếp, sinh hoạt, tôn giáo, thẩm mỹ, giải trí, Đúng từ gốc độ nhân sinh nhiều người cho rằng, chức năng bao trùm nhất của văn hóa góp phần gìn giữ tính người trong con người trong vai trò giáo dục văn hóa, văn hóa tính người, con người trở thành một động vật siêu đẳng và tột bực thông minh, để từ đó con người trở thành chủ nhân của muôn loài, nhìn một cách tồng quát đời sống con người, dù ở đâu hay dưới thời đại nào, văn hóa nhân bản cũng là nền tảng giúp cho con người phát triển và đi lên theo chiều hướng tốt về mọi phương diện. Đồng thời văn hóa đã dạy con người biết sử dụng khối ốc và bàn tay kể từ khi đủ trí khôn cho đến lúc nhắm mắt để đem lại một cuộc sống tốt đẹp, thật hoàn hảo về vật chất cũng như tinh thần, biết nhìn nhận cuộc sống thế gian xung quanh. Vậy một khi bàn đến vấn đề, văn hóa nhân bản, văn hóa tính người, ta cần phải đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó có chức năng gìn giữ tính người là điều kiện chính yếu và cần thiết để đào tạo cũng như huấn luyện con người trở thành sinh vật thật hoàn mỹ.

Hình ảnh có liên quan

Có thề lấy một ví dụ, cá nhân nào nếu bị người đời cho rằng” vô văn hóa” thì có thể hiểu người đó thiếu giáo dục cơ bản. Vậy môi trường gia đình, học đường và xã hội đều là những nơi thiết yếu để huấn luyện, trao dồi và bổ túc lẫn nhau nhằm hoàn chỉnh con người và trí tuệ, khả năng, chính trị, đạo đức đến lối xử thế với đời. Nhờ đó con người có thể hiểu biết, sống chung, nâng đỡ và hợp tác để duy trì an ninh trật tự xã hội.

READ:  Phân tích sự khác nhau giữa hai loại hình văn hóa gốc và lý giải nguyên nhân

Qua nhiều thiên niên kỷ, dân tộc Việt đã hình thành và tự khẳng định, song do địa lý lịch sử, người Việt đã phải sớm tập hợp nhau chống thiên tai và ngoại xâm nên tính cộng đồng cao. Tính cộng đồng này, qua hàng ngàn năm, được nuôi dưỡng bởi nhiều giá trị văn hoátạo ra những truyền thống gắn bó người dân, co những yếu tố văn hóa. Lối sống nông dân lúa nước, qua mấy ngàn năm, đã tạp ra cộng đồng một nền văn hóa mang lại cho con người một sự hiểu biết về thế giới và về chính mình, định hướng cho lối sống, và định hướng cho cuộc sống đẹp, lòng yêu nước, yêu con người.

Không có đi sâu vào lý luận, ta có thể xếp bản sắc văn hóa Việt vào loại hình văn hóa mang đậm tính người, tính cộng đồng. Cũng phải nhắc lại là khái niệm tính cộng đồng này mang tính nhân văn sâu sắc chỉ sự gắn bó những nhóm: gia đình, làng xã, tổ chức xã hội, tôn giáo trong cộng đồng dân tộc lớn sự gắn bó mang đậm tính người mang đậm tình làng nghĩa xóm, trên thuận dưới hòa, hòa hiếu với gia đình chính là sự định hướng cho nhân cách, lối sống đẹp.

READ:  Thông thường việc điều chỉnh hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu áp dụng cho loại hợp đồng nào?

Túm lại, văn hóa là sản phẩm của loài người, văn hóa được tạo ra và phát triển trong quan hệ giữa con người và xã hội. Song, chính văn hóa lại tham gia vào việc tạo nên con người, và duy trì sự bền vững và trật tự xã hội. Văn hóa góp phần gìn giữ tín người ở trong con người, văn hóa chỉ riêng có trong con người, là ranh giới phân biệt giữa con người và động vật. Văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua quá trình xã hội hóa. Văn hóa được tái tạo và phát triển trong quá trình xã hội hóa. Văn hóa được tái tạo và phát triển trong quá trình hành động và tương tác xã hội của con người. Văn hóa là trình độ phát triển của con người và xã hội được biểu hiện trong các kiểu và hình thức tổ chức đời sống và hành động của con người cũng như trong giá trị vật chất và tinh thần mà do con người tạo ra.