Nêu các bước của phương pháp dự báo cầu bằng mô hình KTL?

Các bước của phương pháp dự báo cầu bằng mô hình KTL?

+ Bước 1: Xác định và ước lượng hàm cầu.

+ Bước 2: Xác định và ước lượng hàm cung.

+ Bước 3: Xác định giá trị các biến ngoại của hàm cung, hàm cầu tại thời điểm dự báo.

+ Bước 4: Cân bằng cung – cầu để xác định giá cả tại điểm cân bằng mới.

+ Bước 5: Thay trị số của giá cả vào một trong hai hàm cầu hoặc cung để xác định lượng cầu dự báo.