Nội dung cơ bản và Ý nghĩa của hiệp định Giơ Ne Vơ?

• Nội dung của hiệp định Giơ Ne Vơ:

– Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của 3 nước đông dương là đôc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
– Hai bên tham chiến (lực lượng kháng chiến ở Đông Dương và quân xâm lược Pháp) cùng ngừng bắn và lập lại hòa bình trên toàn cõi Đông Dương.
– Thực hiện các cuộc di chuyển, tập kết ở hai vùng: Quân đội cách mạng Việt Nam và quân đội Pháp tập kết ở hai miền Bắc, Nam lấy vĩ tuyến 17 ở Quảng Trị làm giới tuyến quân sự tạm thời.
– Việt Nam tiến tới thống nhật bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước, tổ chức vào tháng 7/1956 dưới sự kiểm soát của ủy ban Quốc tế.

* Ý nghĩa của hiệp định Giơ Ne vơ:

– Hiệp định Giơ Ne Vơ cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam và Đông Dương của Thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ.
– Pháp buộc phải rút hết quân đội về nước, âm mưu của Mỹ muốn kéo dài, mở rộng chiến tranh xâm lược Đông Dương bị thất bại.
– Miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN.