căn cứ pháp lý và cơ sở để chấm điểm nội dung “Thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ theo quy định” tại Chỉ tiêu 1 thuộc Tiêu chí 2?

Đề nghị cho biết căn cứ pháp lý và cơ sở để chấm điểm nội dung “Thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ theo quy định” tại Chỉ tiêu 1 thuộc Tiêu chí 2?

Trả lời:

– Thủ tục hành chính được hiểu là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức. Ví dụ: Thủ tục đăng ký kết hôn, thủ tục đăng kí khai sinh, thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính…

– Căn cứ pháp lý xác định để chấm điểm nội dung này gồm: Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các văn bản có liên quan.

READ:  Cần đánh giá loại văn bản quy phạm pháp luật nào mà cấp xã cần phải ban hành để quy định những vấn đề được luật giao?

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]