Đề nghị cho biết kết quả chấm điểm số của các xã đã phù hợp hay chưa?

Qua rà soát, chấm điểm nội dung 2 “Tổ chức thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn cấp xã bằng hình thức phù hợp theo Kế hoạch đề ra” của chỉ tiêu 5 thuộc Tiêu chí 3 trên địa bàn xã M cho thấy có 90% hoạt động đề ra theo Kế hoạch đã được tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả. Còn 10% hoạt động cũng đã thực hiện nhưng chậm tiến độ, hiệu quả chưa cao. Vì vậy xã M đã chấm nội dung này ở mức 1,5 điểm. Xã D thực hiện 85% hoạt động theo kế hoạch bảo đảm kịp thời, hiệu quả, còn 15% hoạt động triển khai chậm nhưng đem lại kết quả, tác động tốt hơn, nên xã D chấm 1,5 điểm. Đề nghị cho biết kết quả chấm điểm số của các xã đã phù hợp hay chưa?

Trả lời:

Tại Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 07/2017/TT-BTP, nội dung “tổ chức thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn cấp xã bằng hình thức phù hợp theo Kế hoạch đề ra” quy định 04 mức độ đánh giá kết quả và có điểm số tương ứng với mỗi mức độ đó, cụ thể như sau:

READ:  Không được chấm điểm đối với nội dung “Không để xảy ra trọng án trên địa bàn cấp xã”?

– Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các hoạt động theo Kế hoạch: điểm tối đa là 3,5 điểm

– Tổ chức thực hiện chưa đầy đủ hoặc chưa kịp thời hoặc chưa hiệu quả các hoạt động theo Kế hoạch: điểm tối đa là 1,5 điểm

– Tổ chức thực hiện chưa đầy đủ, chưa kịp thời, chưa hiệu quả các hoạt động theo Kế hoạch: điểm tối đa là 0,5 điểm

– Không tổ chức thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch: 0 điểm

Theo quy định nêu trên, để đạt được số điểm tối đa 3,5 điểm, cấp xã phải đáp ứng 02 yêu cầu: i) 100% hoạt động theo Kế hoạch được triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ; ii) 100% hoạt động theo Kế hoạch được triển khai thực hiện có hiệu quả, tác động tích cực.

Xã M có tỷ lệ hoàn thành hoạt động theo Kế hoạch tốt hơn nhưng hoạt động triển khai chậm tiến độ của xã D lại đạt hiệu quả hơn hoạt động chậm tiến độ của xã M. Đối chiếu quy định của Thông tư số 07/2017/TT-BTP, xã M và xã D mặc dù có kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch được xác định bằng tỷ lệ % có khác nhau, nhưng cả hai xã đều không bảo đảm hoàn thành 100% hoạt động theo Kế hoạch nên việc chấm 1,5 điểm tương ứng với mức độ “tổ chức thực hiện chưa đầy đủ hoặc chưa kịp thời hoặc chưa hiệu quả các hoạt động theo Kế hoạch” là phù hợp.

READ:  Xin hỏi, dựa vào văn bản, quy định nào để xác định kết quả thực hiện Khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận, giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn?

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]