căn cứ để kiểm chứng kết quả chấm điểm nội dung Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để quy định những vấn đề được luật giao

Đề nghị hướng dẫn thêm các tài liệu, căn cứ để kiểm chứng kết quả chấm điểm nội dung “Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để quy định những vấn đề được luật giao”

Trả lời:

Trước hết, việc kiểm chứng kết quả chấm điểm, đánh giá nội dung “ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để quy định những vấn đề được luật giao” có thể dựa vào các tài liệu như: Kế hoạch, văn bản của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cấp xã trong đó xác định nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hình thức văn bản, tiến độ xây dựng, cấp trình ban hành…trong năm đánh giá để xem trong năm đó có hay không việc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã phải ban hành văn bản, số lượng, hình thức, tên gọi cụ thể của từng văn bản như thế nào? Sau đó cần rà soát để xác định cụ thể số lượng, hình thức, tên gọi của văn bản đã được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành theo kế hoạch để xác định xem việc ban hành đã đầy đủ, kịp thời so với kế hoạch đã đề ra hay chưa).

READ:  các tài liệu làm căn cứ và vấn đề lưu ý khi chấm điểm nội dung “thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ theo quy định”?

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]