Cần đánh giá loại văn bản quy phạm pháp luật nào mà cấp xã cần phải ban hành để quy định những vấn đề được luật giao?

Khi chấm điểm nội dung “Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để quy định những vấn đề được luật giao” của Chỉ tiêu 1 thuộc Tiêu chí 1, xã A chỉ tiến hành rà soát, đánh giá kết quả ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân mà không rà soát, đánh giá kết quả đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân ban hành. Đề nghị cho biết xã A thực hiện đánh giá có đúng không? Cần đánh giá loại văn bản quy phạm pháp luật nào mà cấp xã cần phải ban hành để quy định những vấn đề được luật giao?

Trả lời:

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để quy định những vấn đề được luật giao là nội dung thành phần có điểm số tối đa của nội dung này là 01 điểm. Theo Quyết định số 619/QĐ-TTg và Thông tư số 07/2017/TT-BTP, phạm vi, đối tượng đánh giá của nội dung nêu trên cần được hiểu là những văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của chính quyền cấp xã, bao gồm Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã. Theo Điều 3, Điều 4 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, có 02 hình thức văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hành để quy định những vấn đề được luật giao là Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã và Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã.

READ:  căn cứ pháp lý và cơ sở để chấm điểm nội dung “Thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ theo quy định” tại Chỉ tiêu 1 thuộc Tiêu chí 2?

Do đó, việc xã A chỉ tiến hành rà soát, đánh giá kết quả ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân xã ban hành để quy định những vấn đề được luật giao là chưa đầy đủ mà cần phải tiến hành rà soát, đánh giá kết quả ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân xã ban hành trong năm. Căn cứ kết quả đánh giá và mức độ hoàn thành kế hoạch đề ra và điểm số trong Phụ lục kèm theo Thông tư số 07/2017/TT-BTP để chấm điểm cụ thể.

Nội dung liên quan

READ:  Xin hỏi, dựa vào văn bản, quy định nào để xác định kết quả thực hiện Khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận, giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]