Đề nghị cho biết những trường hợp nào thì nhiệm vụ “tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định và chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan, tổ chức cấp trên” được tính điểm tối đa theo quy định?

Đề nghị cho biết những trường hợp nào thì nhiệm vụ “tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định và chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan, tổ chức cấp trên” được tính điểm tối đa theo quy định?

Trả lời

Theo Chỉ tiêu 3 thuộc Tiêu chí 3 của Phụ lục kèm theo Thông tư số 07/2017/TT-BTP, có 02 trường hợp được tính điểm tối đa (02 điểm) khi thực hiện nhiệm vụ “tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định và chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan, tổ chức cấp trên”, cụ thể như sau:
– Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với tất cả dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định và chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.
– Trong năm đánh giá không được giao nhiệm vụ lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (do chính quyền cấp xã không triển khai thực hiện nhiệm vụ này vì lý do khách quan).

READ:  căn cứ pháp lý và cơ sở để chấm điểm nội dung “Thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ theo quy định” tại Chỉ tiêu 1 thuộc Tiêu chí 2?

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]