Có mấy loại hình văn hóa cơ bản và các chức năng của văn hóa

Có mấy loại hình văn hóa cơ bản: 2 loại: di sản văn hóa hữu thể và di sản văn hóa vô hình.

Các chức năng của văn hóa

  • Hiến=hiền tài ->Truyền thống văn hóa lâu đời và tốt đẹp.
  • Thiên về những giá trị tinh thần do những người có tài đức chuyển tải thể hiện tính dân tộc, lịch sử rõ rệt.
  • Bổ sung: Nguyễn Trãi đã từng nói:  “Duy ngã Đại Việt chi quốc thực vi văn hiến chi bang”-Duy nước Đại Việt ta thực sự là một nước văn hiến.