Xin hỏi, dựa vào văn bản, quy định nào để xác định kết quả thực hiện Khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận, giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn?

Tại Chỉ tiêu 3 của Tiêu chí 1 có nội dung “Khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận, giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn”. Xin hỏi, dựa vào văn bản, quy định nào để xác định kết quả thực hiện nội dung này?

Trả lời:

Nội dung “khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận, giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn” theo chỉ tiêu 3 của Tiêu chí 1 có điểm số tối đa là 03 điểm và việc chấm điểm dựa vào kết quả của tổng số khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn so với tổng số khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền (công thức chấm điểm nội dung này được quy định tại Phụ lục I Thông tư số 07/2017/TT-BTP).

Để xác định một khiếu nại, tố cáo cụ thể nào đó đã được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định hay chưa, cần căn cứ vào các văn bản pháp luật quy định về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đó là Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành các luật này. Đây là cơ sở để đánh giá kết quả, trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ví dụ: Thời hạn giải quyết tố cáo căn cứ vào Điều 21 Luật Tố cáo năm 2011; thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu căn cứ vào Điều 28 Luật Khiếu nại năm 2011…. Tương tự, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng vậy, cần căn cứ vào các quy định cụ thể của pháp luật để đối chiếu, xác định mức độ có tuân thủ đầy đủ, kịp thời hay không

READ:  Đề nghị cho biết theo Chỉ tiêu 3 thuộc Tiêu chí 3 thì loại văn bản quy phạm pháp luật nào cấp xã cần phải tổ chức lấy ý kiến?

Để chấm điểm đối với nội dung nêu trên, công chức được giao làm đầu mối theo dõi, đánh giá, chấm điểm cần dựa vào sổ theo dõi, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo để xác định tổng số khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn và tổng số khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận, thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Ví dụ: Trong năm đánh giá, xã V đã tiếp nhận, thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền 20 khiếu nại, tố cáo, trong đó có 16 khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định. Vậy, tỷ lệ % = (16/20) x 100 = 80%; điểm số đạt được = (80 x 3)/100 = 2,4 điểm.

Nội dung liên quan

READ:  Đề nghị cho biết kết quả chấm điểm số của các xã đã phù hợp hay chưa?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]