Đề nghị cho biết theo Chỉ tiêu 3 thuộc Tiêu chí 3 thì loại văn bản quy phạm pháp luật nào cấp xã cần phải tổ chức lấy ý kiến?

Chỉ tiêu 3 thuộc Tiêu chí 3 có quy định về “Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định và chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan, tổ chức cấp trên”. Đề nghị cho biết theo Chỉ tiêu 3 thuộc Tiêu chí 3 thì loại văn bản quy phạm pháp luật nào cấp xã cần phải tổ chức lấy ý kiến?

Trả lời:

Khi đánh giá Chỉ tiêu 3 thuộc Tiêu chí 3 cần chú ý xác định loại văn bản quy phạm pháp luật sau đây cần tổ chức lấy ý kiến Nhân dân:

– Theo quy định của Điều 142, Điều 144 Luật Ban hành quy phạm pháp luật năm 2015, trong quá trình soạn thảo, căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân và dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức việc lấy ý của cơ quan, tổ chức có liên quan, của Nhân dân trên địa bàn cấp xã về dự thảo văn bản.

READ:  các tài liệu làm căn cứ và vấn đề lưu ý khi chấm điểm nội dung “thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ theo quy định”?

– Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã còn phải tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện yêu cầu cấp xã phải tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Mặc dù văn bản này không do chính quyền cấp xã ban hành nhưng nội dung của văn bản có tác động, liên quan đến đến toàn bộ người dân trong cả nước (ví dụ như: dự thảo Hiến pháp, dự thảo Bộ luật Dân sự, dự thảo Bộ luật hình sự…) hoặc người dân ở một địa phương cụ thể (các văn bản quy phạm pháp luật do cấp tỉnh, cấp huyện ban hành), cơ quan có thẩm quyền cấp trên sẽ xem xét, quyết định tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của Nhân dân. Trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên, chính quyền cấp xã phải tổ chức việc lấy ý kiến của nhân dân đối với các dự thảo văn bản được gửi lấy ý kiến.

READ:  Đề nghị hướng dẫn thêm cách xác định kết quả khiếu nại, tố cáo kéo dài?

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]