các tài liệu làm căn cứ và vấn đề lưu ý khi chấm điểm nội dung “thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ theo quy định”?

Đề nghị hướng dẫn thêm các tài liệu làm căn cứ và vấn đề lưu ý khi chấm điểm nội dung “thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ theo quy định”?

Trả lời:

Thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ theo quy định là nội dung thành phần của chỉ tiêu 1 thuộc Tiêu chí 2. Nội dung này có điểm số tối đa là 02 điểm. Điểm số của nội dung này được xác định bằng tỷ lệ % theo công thức: Tỷ lệ % = (Tổng số thủ tục hành chính được niêm yết công khai/Tổng số thủ tục hành chính phải niêm yết công khai) x 100.

Về các tài liệu, các bước tiến hành chấm điểm nội dung nêu trên, có thể thực hiện theo hướng dẫn như sau:

– Bám sát Quyết định công bố thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xác định nội dung, số lượng thủ tục hành chính mà Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trực tiếp tiếp nhận, giải quyết. Nội dung, số lượng thủ tục hành chính mà Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp tiếp nhận, giải quyết cũng chính là nội dung, số lượng thủ tục hành chính phải thực hiện niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời theo quy định của Thông tư số 07/2017/TT-BTP.

READ:  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành nhưng cấp xã vẫn chưa nhận được Quyết định để niêm yết theo quy định?

– Để xác định tổng số thủ tục hành chính đã được niêm yết công khai trên thực tế trong năm đánh giá cần căn cứ vào sổ theo dõi, phần mềm điện tử về thủ tục hành chính, báo cáo kết quả 06 tháng, năm của cấp xã hoặc tài liệu, hồ sơ khác mà công chức chuyên môn của cấp xã được giao theo dõi, tiếp nhận, tham mưu giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã.

– Vận dụng công thức tính tỷ lệ % theo quy định của Thông tư số 07/2017/TT-BTP để xác định kết quả thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo thẩm quyền trong năm đánh giá và xác định điểm số tương ứng với kết quả đó.

Ví dụ: Theo Quyết định công bố thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có 80 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Trong năm đánh giá 2017 (tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12/2017), Ủy ban nhân dân cấp xã đã thực hiện niêm yết công khai 60 thủ tục hành chính. Như vậy, tỷ lệ % đạt được là (60/80) x 100 = 75%, điểm số được chấm tương ứng với tỷ lệ này là: (75 x 2)/100 = 1,5 điểm.

READ:  căn cứ để kiểm chứng kết quả chấm điểm nội dung Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để quy định những vấn đề được luật giao

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]