Doanh nghiệp thẩm định giá có sai phạm nghiêm trọng về chuyên môn hoặc vi phạm tiêu chuẩn thẩm định giá thì bị xử lý như thế nào? Trường hợp nào doanh nghiệp thẩm định giá bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá?

Theo quy định tại Điều 40 của Luật giá, doanh nghiệp thẩm định giá khi có sai phạm nghiêm trọng về chuyên môn hoặc vi phạm tiêu chuẩn thẩm định giá thì bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Ngoài ra, việc đình chỉ kinh doanh dịch vụ này còn được thực hiện khi doanh nghiệp thẩm định giá không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 39 của Luật giá trong 03 tháng liên tục.

Doanh nghiệp thẩm định giá bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Kê khai không đúng hoặc gian lận, giả mạo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;

– Không kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong 12 tháng liên tục;

READ:  Việc định giá đất được thực hiện theo những nguyên tắc và phương pháp nào?

– Không khắc phục được vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 40 trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày bị đình chỉ;

– Bị giải thể, phá sản hoặc tự chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

Doanh nghiệp thẩm định giá bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, kể từ ngày quyết định thu hồi có hiệu lực thi hành.