Hãy nêu những điểm chung nhất của các cuộc cách mạng tư sản thời kì lịch sử cận đại?

HS rút ra đặc điểm chung của các cuộc CMTS
• Lật đổ chế độ phong kiến
• Mở đường cho sự phát triển của CNTB
• Giai cấp tư sản nắm quyền

READ:  Trình bày nội dung cơ bản cương lĩnh chính trị của đảng?