Hoàn cảnh lịch sử của VN sau năm 1975 và quá trình hình thành đường lối đổi mới. Những nội dung cơ bản của đường lối đổi mới do Đại hội 6 đặt ra (12/1986) ?

1 – Những thuận lợi của VN sau năm 1975

Đất nước thống nhất, có đk để sd tốt các nguồn lực trong công cuộc xd CNXH.

Nhân dân ta có tinh thần tự lực, tự cường thiết tha với độc lập dtộc và CNXH, có ý chí rất cao đối với vdề xd lại đnước sau chiến tranh.

Cuộc CMKHKT hiện đại đang diễn ra tạo đk cho chúng ta tận dụng được nguồn vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý để rút ngắn thời gian trong quá trình phát triển.

Những thành công và không thành công trong thời kỳ xd CNXH ở miền B và ở những nước XHCN giúp chúng ta rút ra được những bài học bổ ích cho công cuộc xd CNXH trên cả nước.

2 – Những khó khăn của VN sau năm 1975

Xuất phát điểm của nền ktế là 1 nền sx nhỏ, lạc hậu phân tán, năng suất lđ thấp lại chịu hậu quả of chiến tranh gần 30 năm.

Từ 1 nền ktế đựơc viện trợ (gần 50% GDP mỗi mềin) chuển sang nền ktế chủ yếu dựa vào sức mình.

Các thế lực thù địch chống phá.

Tình hình qtế có nhiều biến động. Hthống XHCN sụp đổ gây tác động tiêu cực đến ptrào CM trên TG và CMVN.

Công cụôc xd CNXH trước đây có nhiều vấp váp và mô hình CNXH trước đây có nhiều khuyết tật mà những khuyết tật đó chưa đựoc Đảng ta nhận thức đầy đủ ở những năm đầu xd CNXH trên cả nước.

3 – Hoàn cảnh lịch sử

– Từ năm 1980 trở đi xu thế trên W chuyển đổi từ đối đầu sanh đối thoại.

– Các nước TQ, LX, đông âu đều đã đang vào những hoạt động cải cách kinh tế để khắc phục những kiếm khuyết trong mô hình CNXH.

– Ở VN sau hơn một thập kỷ (1975-1985) vừa phát triển kinh tế vừa tìm tòi con đường xd CNXH nhân dân ta đạt được những thành tựu trong công cuộc xd CNXH và bảo vệ tổ quốc nhưng khó khăn cũng chống chất, đất nước từ giữa những năm 80 lâm vào khủng hoảng KT- XH nặng nề, chưa ổn định được tình hình KT XH như mục tiêu mà đại hội V đề ra.

-Đại hội VI đáp ứng yêu cầu của CMVN là đổi mới (tìm biện pháp, bước đi đúng để xd CNXH có hiệu quả hơn)

– Nội dung cơ bản của đại hội: kiểm điểm 10 năm xd CNXH trên cả nước báo cáo chính trị của đại hội đã chỉ ra những thành tựu ta đạt được và chỉ ra tính chất nghiêm trong của khủng hoảng kinh tế XH, tình trạng lạc hậu về nhận thức lý luận, chậm tổng kết kinh nghiệm về thời kỳ QĐ lên CNXH, trong công tác chậm thực hiện đổi mới cán bộ, đại hội VI rút ra 4 bài học kinh nghiệm:

READ:  Trình bày âm mưu và hành động mới của Pháp – Mĩ kể từ sau thất bại ở chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950.

* Trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, chăm lo xd và phát huy quyền làm chủ tập thể của ND lao động.

* Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, phải tôn trọng và hoạt động theo quy luật khách quan. Năng lực nhận thức và hành động theo qui luật  là điều kiện đảm bảo sự đúng đắn của Đảng.

*  Phải biết kết hợp sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại trong điều kiện mới.

* Chăm lo xd Đảng ngang tầm với đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành CMXHCN.

Chuû tröông ñoåi môùi toaøn ñieän vaø saâu saéc veà con ñöôøng xd CNXH trong thôøi kyø QÑ ôû nöôùc ta

*Mục tiêu tổng quát: “ổn định mọi mặt tình hình KTXH. Tiếp tục xd những tiền đề cần thiết  cho việc đẩy mạnh công nghiệp hoá trong chặn đường tiếp theo.”

*Năm mục tiêu cụ thể trong những năm còn lại của chặn đường đầu tiên là:

– SX đủ tiêu dùng và có tích luỹ.

– bước dầu tạo ra một cơ cấu kinh tế hợp lý hướng vào việc đẩy mạnh sx nông nghiệp, chủ yếu là lương thực thực phẩm hàng tiêu dùng và hàng xk.

-XD và hoàn thiện một bước quan hệ sx phù hợp  với tính chất và trình độ phát triển của llsx .

– Tạo ra bước  chuyển biến tốt về mặt xh ( trên các lĩnh vực tạo việc làm, công bằng xh, chống tiêu cực, mở rộng dân chủ, giữ kỷ cương).

– Đảm bảo nhu cầu quốc phòng và an ninh.

4 – Hệ thống giải pháp- những quan điểm mới trong lĩnh vực kinh tế mới

* Bố trí cơ cấu sx:Điều chỉnh lại cơ cấu  đầu tư tập trung thực hiện ba chương trình về lương  thực thực phẩm hàng tiêu dùng và hàng XK (đâu cũng là nội dung của đường lối  CNH XHCN trong chặn đường đầu tiên)

* Về cải tạo XHCN: là nhiệm vụ thường xuyên liên tục trong suốt thời kỳ quá độ lên CNXH với hình thức và bước đi thích hợp, xd qhsx phù hợp với tính chất và trinh độ của llsx, luôn luôn có tác dụng thúc đẩy llsx. Công nhận nền kinh tế  có cơ cấu nhiều thành phần, coi chủ trương phát triển nền kinh tế có cơ cấu nhiều thành phần là chủ trương chiến lược lâu dài và là một đặ trưng của thời kỳ QDLCNXH.

READ:  Trình bày đối sách của lãnh tụ Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong đấu tranh chống giặc ngoài thù trong những năm 45-46?

* Về cơ cấu quản lý kinh tế: Xoá bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, xd cơ chế mới (cơ chế thị trường) phù hợp với quy luật khách quan và  trình độ phát triển của nền kinh tế.

* Đổi mới sự lãnh đạo của đảng  và sự quản lý điều hành của nhà nước cho phù hợp với cơ cấu kinh tế nhiều thành phần và cơ chế  quản lý mới.

– Phát huy quyền làm chủ của nhân dân thực hiện có nề nếp khẩu hiệu” dân biết dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Coi phát huy quyền làm chủ của nhân dân là động lực CNXH, động viên và tổ chức cho nhân dân tham gia quản lý kinh tế và quản lý xh tham gia cải cách kinh tế.

– Mở rộng hợp tác quốc tế trên nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình.

5 – Ý nghĩa của đại hội

đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong quá trình kế thừa và đổi mới sự lãnh đạo của đảng  về chính trị tư tưởng và tổ chức mở đầu cho công cuộc đổi mới toàn diện và sâu sắc, thành công của đại hội là sức mạnh mới, là cơ  sở hết sức quan trọng trong việc tăng cường đoàn kết, thống nhất giữa toàn đảng toàn dân.