Khi được bố trí thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân như vậy công chức được hưởng chế độ, chính sách đối gì?

Công chức S được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã D phân công thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Khi được bố trí thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân như vậy công chức S được hưởng chế độ, chính sách đối gì?

Trả lời:

Theo Điều 19, Điều 20, Điều 21 và Điều 22 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân, khi được bố trí thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, công chức S được hưởng chế độ, chính sách của người tiếp công dân, cụ thể như sau:

– Chế độ bồi dưỡng được tính theo ngày làm việc đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

READ:  Khi đến tuổi đi học mới làm đơn đề nghị UBND xã đăng ký khai sinh

– Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ tiếp công dân.

– Người tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân được hưởng chế độ trang phục tiếp công dân.

Nội dung liên quan

READ:  Đề nghị cấp bản sao thì Sổ hộ tịch của phường đã bị hư hỏng không sử dụng được
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]