Nêu một vài nguyên tắc trong nghiên cứu văn hóa

Nêu một vài nguyên tắc trong nghiên cứu văn hóa và Có mấy loại hình văn hóa nhân loại? Đó là những loại hình văn hóa nào?

Văn hóa học

– Là khoa học nghiên cứu về các vấn đề vă hóa của một địa phương, dân tộc hay cả nhân loại

Các chuyên nghành.

– Văn hóa đại cương (vấn đề văn hóa)

– Địa lý văn hóa (nghiên cứu dưới góc độ đất đai)

– Lịch sử (nghiên cứu trong tiến trình lịch sử)

– Cơ sở (một nền văn hóa bao gồm sử và địa văn hóa, bảo tồn và phát triển văn hóa)

– Văn hóa là đặc trưng của con người nên phải được truền dạy và tiếp thu.

– Văn hóa giúp cải thiện cuộc sống, tâm hồn ra khỏi những hệ lụy tầm thường của vật chất. (không đồng nhất ở mọi nơi, mọi lúc và mọi vần đề)

READ:  Cho biết vào thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc văn hóa Việt Nam kết tinh những giá trị truyền thống cơ bản nào?

– Cần có thái độ tôn trọng và khoan dung vì văn hóa là chìa khóa của sự hòa nhập.

Các loại hình văn hóa

– Có hai loại hình văn hóa nhân loại là loại hình văn hóa gốc nông nghiệp và loại hình văn hoá gốc du mục.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]