Nêu tên các công việc cần lập kế hoạch trong tổ chức đàm phán

Các công việc chuẩn bị cho bản thân cuộc đàm phán(từ khâu thu thập thông tin đến xây dựng kế hoạch chung, kế hoạch chi tiết để đạt mục đích đề ra, luyện tập và thực hiện các chiến lược, chiến thuật đàm phán đó.)

Các công việc bổ trợ cho cuộc đàm phán(từ việc lựa chọn thành phần đàm phán, phân công các công việc chung, đôn đốc các thành viên thực hiện đến tổ chức các chương trình ăn nghỉ, giải trí phục vụ đàm phán.)