Ngân hàng Tài liệu đề thi công chức

Đề thi công chức viên chức chúng ta bắt buộc phải thi các nội dung: Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành và kiến thức chung. Còn đối với phần thi Tin học và ngoại ngừ thì thực hiện theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm của từng vị trí, tuy nhiên nếu bạn có thể được miễn thi các môn này.

Hiện này thi công chức – viên chức có thể thi trên máy tính hay thi giấy tùy vào khả năng, điều kiện cụ thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức.

Dưới đây là tổng hợp của chúng tôi về các tài liệu, đề thi của từng nội dung thi dành cho các bạn thi công viên chức.

Phần 1. Các câu hỏi tự luận thường gặp